ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ข้อมูลโรงบรรจุก๊าซ(LPG) ในประเทศไทย วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อมูลโรงบรรจุก๊าซ(LPG) ในประเทศไทย ณ เดือนตุลาคม 2563 ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้ประกอบน้ำมันหล่อลื่น วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้ประกอบการน้ำมัน วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.doeb.go.th/2016/procure.html#e ... เชื่อมโยง
รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัทอาร์ เอ โลจิสติคส์ จํากด วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัทอาร์ เอ โลจิสติคส์ จํากด http://www.doeb.go.th/info/data/datalpg/commuter_company/8RA_logistic.pdf ... เชื่อมโยง
รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัท พรีเมียร์ แคร์ริเออร์ จํากัด วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัท พรีเมียร แคร์ริเออร์ จํากัด http://www.doeb.go.th/info/data/datalpg/commuter_company/7premier_carrier.pdf ... เชื่อมโยง
รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัทลานนาแก๊ส แอนด์ ออยส์ จํากด วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัทลานนาแก๊ส แอนด์ ออยส์ จํากด http://www.doeb.go.th/info/data/datalpg/commuter_company/3lanna_gas.pdf ... เชื่อมโยง
รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัทออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัทออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด http://www.doeb.go.th/info/data/datalpg/commuter_company/5orchid_gas.pdf ... เชื่อมโยง
รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัทนวะ แคร์ เอ็นจิเนียริง จํากัด วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัทนวะ แคร์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด http://www.doeb.go.th/info/data/datalpg/commuter_company/4nawa_care.pdf ... เชื่อมโยง
รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัท พีเอพี โซลูชั่น จํากัด วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 http://www.doeb.go.th/info/data/datalpg/commuter_company/6PAP_solution.pdf ... เชื่อมโยง
รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัทจี แก๊ส โลจีสติกส์ จํากัด วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  http://www.doeb.go.th/info/data/datalpg/commuter_company/2g_gas.pdf ... เชื่อมโยง
รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัท เฟิร์สแก๊ส จํากัด วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 http://www.doeb.go.th/info/data/datalpg/commuter_company/1first_gas.pdf ... เชื่อมโยง
โรงบรรจุก๊าซทั่วประเทศ (โรงบรรจุ LPG) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงบรรจุก๊าซทั่วประเทศ (โรงบรรจุ LPG) http://www.doeb.go.th/info/data/datalpg/storagegas_feb60.pdf ... เชื่อมโยง
สถานที่ร้านจำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ (LPG) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 สถานที่ร้านจำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ (LPG) http://www.doeb.go.th/2016/stat.html#main หัวข้อ สถานที่ร้านจำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ ... เชื่อมโยง
สถานที่ใช้ก๊าซ (สถานที่ใช้ LPG) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 สถานที่ใช้ก๊าซ (สถานที่ใช้ LPG) http://www.doeb.go.th/2016/stat.html#main หัวข้อ สถานที่ใช้ก๊าซ ... เชื่อมโยง
ร้านจำหน่ายก๊าซ (ร้านจำหน่าย LPG) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ร้านจำหน่ายก๊าซ (ร้านจำหน่าย LPG) http://www.doeb.go.th/info/data/datalpg/list_lpg_may57.pdf ... เชื่อมโยง
สถานีบริการก๊าซ (ปั๊ม LPG) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 สถานีบริการก๊าซ (ปั๊ม LPG) http://www.doeb.go.th/info/data/datalpg/list_station_mar58.pdf ... เชื่อมโยง
ลานบรรจุก๊าซ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ลานบรรจุก๊าซ (LPG) เขาดูได้ที่ http://www.doeb.go.th/2016/stat.html#main หัวข้อ ลานบรรจุก๊าซ ... เชื่อมโยง
สถานีบรรจุก๊าซ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 สถานีบรรจุก๊าซ (LPG) เข้าดูได้ที่ http://www.doeb.go.th/2016/stat.html#main หัวข้อ สถานีบรรจุก๊าซ ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบในกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 รายชื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบในกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน (ผู้ทดสอบและตรวจสอบ การประกอบกิจการ LPG) Third party เข้าดูได้ที่ http://www.doeb.go.th/dtanotice/list56.pdf ... เชื่อมโยง
ข้อมูลสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (สถานที่ใช้ NGV) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ http://www.doeb.go.th/info/data/datangv/placeUseNGV.pdf ... เชื่อมโยง
ข้อมูลสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) เข้าดูได้ที่ http://www.doeb.go.th/info/data/datangv/station_ngv.pdf ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้ประกอบการน้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับความเห็นชอบ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 รายชื่อผู้ประกอบการน้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับความเห็นชอบ เข้าดูได้ที่ http://www.doeb.go.th/2016/stat.html#main ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา 12 (ผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 มาตรา 12 ตาม พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 หมวด 1 การค้าและการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา 12 ผู้ใดเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามชนิดและปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ต้องแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวใช้บังคับ เมื่อรัฐมนตรีมีประกาศตามวรรคหนึ่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงชนิดหรือปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้กำหนดไว้แล้ว ให้ผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้ทำการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่แล้วและอยู่ในข่ายที่จะต้องแจ้ง แจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวใช้บังคับ เมื่อรายการตามที่ได้แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้ขนส่งน้ำมันแจ้งเพิ่มเติมตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง (รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา 12 เข้าดูได้ที่ http://www.doeb.go.th/2016/stat.html#main) ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้ำมันซึ่งดำเนินกิจการค้าน้ำมันโดยจัดตั้งเป็นสถานีบริการ ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 และมาตรา 10 (ราชชื่อผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 เข้าดูได้ที่ http://www.doeb.go.th/2016/stat.html#main) ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา 10 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 มาตรา 10 ตาม พระราชบัญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 หมวด 1 การค้าและการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา 10 ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าปีละไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 7 แต่เป็นผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือเป็นผู้ค้าน้ำมันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้เกินปริฒาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี การขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อรัฐมนตรีประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง หรือบนาดของถังเก็บน้ำมันตามวรรคหนึ่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงหรือขนาดของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้กำหนดไว้แล้ว ให้ผู้ค้าน้ำมันที่ได้กระทำการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่แล้วและอยู่ในข่ายที่จะต้องจดทะเบียน ยื่นคำขอจดทำะเบียนตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวใช้บังคับ (รายชื่อผู้ประการน้ำมันเชื้อเพลิงมาตร 10 เข้าดูได้ที่ http://www.doeb.go.th/2016/stat.html#main ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้ค้าน้ำมัน มาตรา 7 ตาม พระราชบัญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 รายชื่อผู้ค้าน้ำมัน มาตรา 7 ตาม พระราชบัญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 หมวด 1 การค้าและการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา 7 ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป หรือเป็นผู้ค้าน้ำมันชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดเดียวที่มีปริมาณการค้าตั้งแต่ห้าหมื่นเมตริกตันขึ้นไป ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามความในมาตรานี้ จะต้องมิใช่ผู้ค้าน้ำมันซึ่งเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 34 โดยยังไม่พ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ขออนุญาตจะต้องไม่ใช่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ค้าน้ำมันซึ่งเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยยังไม่พ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต รายชื่อผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 เข้าดูได้ที่ http://www.doeb.go.th/2016/stat.html#main ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด