ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายอดิศร มณีรอด วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายอดิศร มณีรอด ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายจรัญ ประสพเนตร วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายจรัญ ประสพเนตร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายเกียรติศักดิ์ จันทร์ขาว วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายเกียรติศักดิ์ จันทร์ขาว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนุสรินทร์ อินแสง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนุสรินทร์ อินแสง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสมหวัง อินกลัด วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสมหวัง อินกลัด ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวจันทนา ชัยแสง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวจันทนา ชัยแสง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสมศักดิ์ แสงเย็น วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสมศักดิ์ แสงเย็น ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางปราณี บัวบุตร วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางปราณี บัวบุตร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางประเมิน โคตรนารา วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางประเมิน โคตรนารา ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสุบิน สายแวว วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสุบิน สายแวว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หมวด 4 ข้อ 23 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 5 เมื่อพนักงานสำรวจได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยต้องแสดงประเกท จำนวน ขนาดของที่ตินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชนในที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร หรือเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เทศบาลตำบลนางลือ ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ หากปรากฏว่แบบบัญชีรายกรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ที่เทศบาลตำบลนางลือ จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ให้ถูกต้องภายใน 15 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 9 เตือน พฤศจิกายน ท.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายบุญเริจ แจ่มกระจะ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายบุญเริจ แจ่มกระจะ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสุมลรัตน์ ตันติยวุฒิ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสุมลรัตน์ ตันติยวุฒิ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายทัศนัย แก่นจันทร์ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายทัศนัย แก่นจันทร์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ ทต.นางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ ทต.นางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ ทต.นางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ ทต.นางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางไพศาล เนียมทอง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางไพศาล เนียมทอง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางอำไพ ปิ่นทอง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางอำไพ ปิ่นทอง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวสุภาพร กุนแจง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวสุภาพร กุนแจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายถาวร อยู่สุขอาบ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายถาวร อยู่สุขอาบ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายบุญชู มากุล วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายบุญชู มากุล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางเอื้อน ฉุมฉิม วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางเอื้อน ฉุมฉิม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางกัญญาภัทร หม้อนนทา วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางกัญญาภัทร หม้อนนทา ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายวีรพงค์ กลัดทรัพย์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายวีรพงค์ กลัดทรัพย์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสมสมัย ศรีเมือง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสมสมัย ศรีเมือง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสมเกียรติ กิจธร วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสมเกียรติ กิจธร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางจำนงค์ พรมสละ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางจำนงค์ พรมสละ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสุวรรณ โฉมศรี วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสุวรรณ โฉมศรี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสุเทพ เที่ยงพุ่ม วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสุเทพ เที่ยงพุ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางอำไพ ปิ่นทอง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางอำไพ ปิ่นทอง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวสุดใจ คุณทรัพย์ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวสุดใจ คุณทรัพย์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายทวีป ยิ้มแจ้ง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายทวีป ยิ้มแจ้ง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางประทุม ภูมิโคก วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางประทุม ภูมิโคก ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวบุษกร รัสมี วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวบุษกร รัสมี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนงลักษณ์ สอนเถื่อน วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนงลักษณ์ สอนเถื่อน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนงลักษณ์ สอนเถื่อน วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนงลักษณ์ สอนเถื่อน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวบัณฑิตา เหมือนเงิน วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวบัณฑิตา เหมือนเงิน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายมานพ ปานหลุมเข้า วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายมานพ ปานหลุมเข้า ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายธนกร โพธิ์ศรี วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายธนกร โพธิ์ศรี ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนุจรี คล่องแคล่ว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนุจรี คล่องแคล่ว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนิตยา ทาเวียง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนิตยา ทาเวียง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาววาสนา ปานศิลา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาววาสนา ปานศิลา ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร นางบุญชู ศรีวันนา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร นางบุญชู ศรีวันนา ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุการณ์สาธารณภัย  ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุการณ์สาธารณภัย ตามที่เทศบาลตำบลนางลือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนางลือ เพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะ เพื่อให้การช่วยเลหือประชาชนในพื้นที่ตำบลนางลือ เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 3,10,เมษายน และ 8 พฤษภาคม 2564 ได้เกิดเหตุวาตภัยจนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนางลือได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บัดนี้ทางคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนางลือ ได้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือของผู้ประสบสาธารณภัยจากเหตุวาตภัย ซึ่งมีมติให้ดำเนินการช่วยเหลือจ่ายเป็นเงินโดยมีรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ อนึ่ง หากผู้ประสบภัยหรือมีผู้หนึ่งผู้ใดเห็นว่าการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามรายชื่อซึ่งปรากฏตามประกาศนี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือเห็นว่ายอดเงินที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมด้วยเหตุอื่นๆ สามารถมายื่นคัดค้านได้ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลนางลือ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศฯ เป็นต้นไป ในวัน และเวลาราชการ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด