พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อมูลสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (สถานที่ใช้ NGV) 
2ข้อมูลสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
3รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัท พรีเมียร์ แคร์ริเออร์ จํากัด  
4รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัท พีเอพี โซลูชั่น จํากัด  
5รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัทจี แก๊ส โลจีสติกส์ จํากัด  
6รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัทนวะ แคร์ เอ็นจิเนียริง จํากัด  
7รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัทลานนาแก๊ส แอนด์ ออยส์ จํากด  
8รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัทออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด  
9รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัทอาร์ เอ โลจิสติคส์ จํากด  
10รถขนส่งก๊าซ ( LPG) บริษัท เฟิร์สแก๊ส จํากัด  
11ร้านจำหน่ายก๊าซ (ร้านจำหน่าย LPG) 
12รายชื่อผู้ค้าน้ำมัน มาตรา 7 ตาม พระราชบัญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 
13รายชื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบในกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน 
14รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา 12 (ผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง) 
15รายชื่อผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา 10 
16รายชื่อผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 
17รายชื่อผู้ประกอบการน้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับความเห็นชอบ 
18โรงบรรจุก๊าซทั่วประเทศ (โรงบรรจุ LPG) 
19ลานบรรจุก๊าซ  
20สถานที่ใช้ก๊าซ (สถานที่ใช้ LPG) 
21สถานที่ร้านจำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ (LPG) 
22สถานีบรรจุก๊าซ 
23สถานีบริการก๊าซ (ปั๊ม LPG) 
24ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
25รายชื่อผู้ประกอบการน้ำมัน 
26รายชื่อผู้ประกอบน้ำมันหล่อลื่น 
27 ข้อมูลโรงบรรจุก๊าซ(LPG) ในประเทศไทย 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมธุรกิจพลังงาน 
2แผนปฏิบัติราชการ กรมธุรกิจพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
3คำขวัญ ค่านิยม กรมธุรกิจพลังงาน 
4นโยบายกรมธุรกิจพลังงาน 
5แผนงานกรมธุรกิจพลังงาน 
6แผนปฏิบัติราชการ 
7พันธกิจ กรมธุรกิจพลังงาน 
8วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2รายงานงบการเงิน 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือสำหรับประชาชน (ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
2 คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 48/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมธุรกิจพลังงาน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 
3 คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 49/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมธุรกิจพลังงาน ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กรมธุรกิจพลังงาน ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กรมธุรกิจพลังงาน ไม่มีข้อมูล 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กรมธุรกิจพลังงาน ไม่มีข้อมูล 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 
2 สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
3 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560 
4 รุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
5 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2560 
6สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2561 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2560 
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2561 
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 (ฉบับที่ 2) 
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 ฉบับที่ 1 
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2561 
13 สรุปผลการดำเนินดารจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562 
14 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  
15 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562 
17 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
18 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
19 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคมพ.ศ. 2563 
20 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
21 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายนพ.ศ. 2563 
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจัาง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจัาง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจัาง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม 
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจัาง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจัาง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ 
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจัาง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
28สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจัาง เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 
29สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกุมภาพันธ์) กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 
30สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกุมภาพันธ์) กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 
31สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกุมภาพันธ์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
32สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกุมภาพันธ์) สำนักงานเลขานุการกรม 
33สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
34สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนธันวาคม) กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 
35สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนธันวาคม) กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 
36สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนธันวาคม) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
37สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนธันวาคม) สำนักงานเลขานุการกรม 
38สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมกราคม) กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 
39สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมกราคม) กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 
40สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมกราคม) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
41สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมกราคม) สำนักงานเลขานุการกรม 
42สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมีนาคม) กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
43สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมีนาคม) กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 
44สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักเลขานุการกรม 
45สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมีนาคม) สำนักงานเลขานุการกรม 
46สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมีนาคม) กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 
47สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมีนาคม) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
48สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มีนาคม เมษายน และมิถุนายน) กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 
49สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนเมษายน) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
50สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนเมษายน) สำนักงานเลขานุการกรม 
51สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกรกฎาคม) กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
52สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกรกฎาคม) กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 
53สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกรกฎาคม) กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 
54สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกรกฎาคม) กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 
55สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกรกฎาคม) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
56สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกรกฎาคม) สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน 
57สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกรกฎาคม) สำนักงานเลขานุการกรม 
58สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกันยายน) กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 
59สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกันยายน) กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 
60สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกันยายน) จำนวน 24 รายการ กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 
61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563-มิถุนายน 2564) กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 
62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมิถุนายน 2564) 
63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมิถุนายน 2564) กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมิถุนายน 2564) กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 
65สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมิถุนายน) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
66สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564) กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
67สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนสิงหาคม) กองความปลอดภัยก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
68สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนสิงหาคม) กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
69สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนสิงหาคม) กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
70สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนสิงหาคม) กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 
71สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนสิงหาคม) กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 
72สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนสิงหาคม) จำนวน 24 รายการ กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 
73สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนสิงหาคม) จำนวน 3 รายการ กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 
74สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนสิงหาคม) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
75สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนสิงหาคม) สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน 
76สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนสิงหาคม) สำนักงานเลขานุการกรม 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กรมธุรกิจพลังงาน ไม่มีข้อมูล 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ขั้นตอนการให้บริการรับคาขอ เพื่อขออนุญาต อนุมัติต่ออายุ และขอความเห็นชอบ 
2ขั้นตอนการให้บริการรับคาขอ เพื่อขออนุญาต อนุมัติต่ออายุ และขอความเห็นชอบ 
3ขั้นตอนการให้บริการรับคำขอ เพื่อขออนุญาต อนุมัติต่ออายุ และขอความเห็นชอบ 
41.หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 
52.รายงานผลการดดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 
63.มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผลการประเมิน มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ : เข้าดูข้อมูล ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 
74.หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน : เข้าดูข้อมูล ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 
85.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน : เข้าดูข้อมูล ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 
96.รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและ รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน : เข้าดูข้อมูล ณกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 
101.โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
111.หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 
122.รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน : ข้อมูล โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน 
132.วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
142.หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ : หน่วยงานข้อมูล - กองยุทธศาสตร์และแผนงานธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน 
153.ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
163.แผนปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี 
173.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงาน และโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน : ข้อมูลโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงานธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน 
184.ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
194.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฯ : ข้อมูลโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน 
204.รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย งบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน:กองยุทธศาสต 
214.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงาน หรือหน่วยงานภายนอก : ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน สำนักงานเลขานุการ กรมธุรกิจพลังงาน 
225.คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
235.รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน : กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม 
245.หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ 
256.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เช่น รายงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการ ตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
266.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์รับข้อร้องเรียน ส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมธุรกิจพลังงาน โทรศัพท์ 02 794 4111 
277.รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน : เข้าดูข้อมูลได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน 
281.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา) : กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม 
291.แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน : หน่วยงานข้อมูล กองยุทธศาสตร์และแผนงานธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน 
301.หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีของหน่วยงาน เข้าดูข้อมูล : กพร.กรมธุรกิจพลังงาน 
312. แผนการจัดหาพัสดุ : กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม 
322.เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
333.รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา ๙ (๘) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ : ส่วนบริหารคลังและพัสดุ สำนักเลขานุการ กรมธุรกิจพลังงาน 
343.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ของหน่วยงาน เข้าดูข้อมูล : กพร.กรมธุรกิจพลังงาน 
354.) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ : ส่วนบริหารคลังและพัสดุ สำนักเลขานุการ กรมธุรกิจพลังงาน 
365.สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘) : ส่วนบริหารคลังและพัสดุ สำนักเลขานุการ กรมธุรกิจพลังงาน 
376. รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุ ตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ: ส่วนบริหารคลังและพัสดุ สำนักเลขานุการ กรมธุรกิจพลังงาน 
387.รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดหาพัสดุของหน่วยงาน : กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม 
398.รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน : กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1โครงการศึกษาผลการใช้ไบโอดีเซลที่มีอัตราส่วนตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไปในเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว