พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุการณ์สาธารณภัย ทต 
2 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวปรียาภัทร์ วิชนี กองช่าง 
3 ใบอนญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายประทีป เที่ยงพุ่ม กองช่าง 
4 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร นางซ่อนกลิ่น หร่ายชี กองช่าง 
5 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางพันธ์ทิพย์ ปิ่นดีพร้อม กองช่าง 
6 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวอรุณ ฉิมดี กองช่าง 
7 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางภัคนภัสส์ สุวรรณพันธ์ กองช่าง 
8 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทนาการเกษตร กองช่าง 
9 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร นาลักขณา จักรักษา กองช่าง 
10 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร นางบุญชู ศรีวันนา กองช่าง 
11 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวกรรณิกา ชัยณรงค์ชัย 
12 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายเทพ จันทร์ขาว กองช่าง 
13 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายอิทธิวัฒน์ แพงสี กองช่าง 
14 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายบรรพต นุชรอด กองช่าง 
15 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางนันทพร สมัตถะ กองช่าง 
16 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายธีรวัฒน์ เกตุศิริ กองช่าง 
17 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวจันทร์จิรา บัววาศ กองช่าง 
18 ใบอนุญาตก่สร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ราย นางสาวสุดใจ นุชรอด กองช่าง 
19 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางลำพึง ใจแสน กองช่าง 
20 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสมาน พิพิธกุล กองช่าง 
21 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางชาลิสา มัตซึชิตะ กองช่าง 
22 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางทองหล่อ สีบัว กองช่าง 
23 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางกำไล วัตถุสินธุ์ กองช่าง 
24 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางพิมพา เชื้อเนียม กองช่าง 
25 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายจรัญ มากุล กองช่าง 
26 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ราย นางสาวอรอุมา มาแก้ว หมู่ที่ 14 กองช่าง 
27 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้อถอนอาคาร รายนางสาวกรรณิการ์ สาลี หมู่ที่ 6 กองช่าง 
28 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางรัตนา ขวัญชัย หมู่ที่ 1 กองช่าง 
29 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้อถอนอาคาร รายนางทองพูล ยิ้มแจ้ง หมู่ที่ 1 กองช่าง 
30 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้อถอนอาคาร รายนางบังอร มาประชา หมู่ที่ 3 กองช่าง 
31 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางจินตนา อิ่มดี หมู่ที่ 7 กองช่าง 
32 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางเฉลิม พันพุ่ม หมู่ที่ 7 กองช่าง 
33 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางนายบุญเนตร์ ยิ้มแจ้ง หมู่ที่ 7 กองช่าง 
34 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางมาลี อิ่มดี หมู่ที่ 7 กองช่าง 
35 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวบุญชู อิ่มดี หมู่ที่ 7 กองช่าง 
36 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวอาธร บุญช่วย หมู่ที่ 7 กองช่าง 
37 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายฉลาด ยิ้มแจ้ง หมู่ที่ 7 กองช่าง 
38 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายผดุง สุขนาม หมู่ที่ 7 กองช่าง 
39 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสมพงษ์ วิทยารัตน์ หมู่ที่ 7 กองช่าง 
40 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสัมฤทธิ์ ไม่ยาก หมู่ที่ 11 กองช่าง 
41 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายอภิเดช เชื้อโนนโพธิ์ หมู่ที่ 7 กองช่าง 
42 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ราย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หมู่ที่ 7 กองช่าง 
43 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ราย นางสาวสุขจิต แดงใจ หมู่ที่ 2 กองช่าง 
44 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายวุฒิภัทร ดีสม หมู่ที่ 7 กองช่าง 
45 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางจินตนา อิ่มดี หมู่ที่ 7  กองช่าง 
46 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวชมพูนุช อยู่ยอด หมู่ที่ 7 กองช่าง 
47 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสะเถียร โภชนา หมู่ที่ 4 กองช่าง 
48 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายร.ต.ต.โกวิท มากุล หมู่ที่ 3 กองช่าง 
49 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายธงไชย นิลณะรัตน์ กองช่าง 
50 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวเสาวนีย์ พรมมา กองช่าง 
51 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายประสิทธิ์ เพ็ชรหอย กองช่าง 
52 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวชญานี มีมาก กองช่าง 
53 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายกิตติโชติ ชาลี กองช่าง 
54 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางทันยา ฉิมดี กองช่าง 
55 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางบรรจง กล้าถิ่นภู กองช่าง 
56 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด กองช่าง 
57 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสมนึก เลี้ยงสกุล กองช่าง 
58 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวเสาวนีย์ พรมมา กองช่าง 
59 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายชีพ เปียนาค กองช่าง 
60 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวณัฐนันท์ อินทสิทธิ์ กองช่าง 
61 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางอำไพ ปิ่นทอง กองช่าง 
62 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสมจิต เกิดต่าย กองช่าง 
63 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายทัสมะ จันทร์พิลา กองช่าง 
64 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวโศจิรัตน์ เณรแขก กองช่าง 
65 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวกนกวรรณ ยอดไสว กองช่าง 
66 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวเบญญาภา ดีประสิทธิ์ กองช่าง 
67 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาววัลลี ดีอ่วม กองช่าง 
68 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางปรานอม มีมาก กองช่าง 
69 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายเฉลิม ม่วงปั่น กองช่าง 
70 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางปาลิตา ฟุง กองช่าง 
71 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายประสาน เอียงเป้ กองช่าง 
72 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายอนุวัช บุญฤทธิ์ กองช่าง 
73 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวพยง แรงมาก กองช่าง 
74 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายชาญกิจ เอี่ยมพุฒ กองช่าง 
75 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางวรรณา เครือใย กองช่าง 
76 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาววาสนา ปานศิลา กองช่าง 
77 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายพิทักษ์ เสือเก่า กองช่าง 
78 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายเรืองวิทย์ ตรีนัย กองช่าง 
79 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางจันทร์แรม ผดุงศิลป์ กองช่าง 
80 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวคันธารัตน์ ผาสุข กองช่าง 
81 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสอิ้ง พงษ์อนันท์ กองช่าง 
82 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางชัชชญา หลวงประทุม กองช่าง 
83 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสมบัติ ดีอ่วม กองช่าง 
84 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสวีวรรณ หร่ายลอย กองช่าง 
85 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายทิวา รัศมีพงษ์นันท์ กองช่าง 
86 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนงนุช ชูโพธิ์ กองช่าง 
87 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายร้านค้าชุมชน ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองสมบัติ กองช่าง 
88 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายทิพย์เนตร รอดนิ่ม กองช่าง 
89 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวลำจวน พายพัด กองช่าง 
90 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายนวพันธุ์ เสือยาง กองช่าง 
91 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวอินทิรา ขุนจบ กองช่าง 
92 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางเอื้อมพร บัวสละ กองช่าง 
93 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางอัญชลี ปะวาระ กองช่าง 
94 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายไตรภพ อินกลัด กองช่าง 
95 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวมยุรา จันทรา กองช่าง 
96 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมจุ้ย กองช่าง 
97 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายบุญลือ ภูมิโคก กองช่าง 
98 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายบริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด กองช่าง 
99 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวกนกวรรณ ยอดไสว กองช่าง 
100 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายไตรภพ อินกลัด กองช่าง 
101 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวณัฐยา เหลืองอร่าม กองช่าง 
102 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายศุภชัย พัฒนชัยวิทย์ กองช่าง 
103 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายศุภชัย พัฒนชัยวิทย์ กองช่าง 
104 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสมชาย ปิ่นแก้ว กองช่าง 
105 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวอรุณ ฉิมดี กองช่าง 
106 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวกรณ์กนก ศรีสอาด กองช่าง 
107 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวน้ำค้าง นามพระหัตถ์ กองช่าง 
108 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายไตรภพ อินกลัด กองช่าง 
109 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายธนากร สุขเงิน กองช่าง 
110 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายเอกชัย ดีน้อย กองช่าง 
111 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางวรรณา เกิดศรี กองช่าง 
112 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางลำดวน น้ำดอกไม้ กองช่าง 
113 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายศุภชัย พัฒนชัยวิทย์ กองช่าง 
114 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนอร์ทเทิร์น ซีดส์ กองช่าง 
115 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายบูญลือ ภูมิโคก กองช่าง 
116 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนิตยา ทาเวียง กองช่าง 
117 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนุจรี คล่องแคล่ว กองช่าง 
118 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวบัณฑิตา เหมือนเงิน กองช่าง 
119 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายธนกร โพธิ์ศรี กองช่าง 
120 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายมานพ ปานหลุมเข้า กองช่าง 
121 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนงลักษณ์ สอนเถื่อน กองช่าง 
122 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนงลักษณ์ สอนเถื่อน กองช่าง 
123 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวบุษกร รัสมี กองช่าง 
124 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางประทุม ภูมิโคก กองช่าง 
125 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายทวีป ยิ้มแจ้ง กองช่าง 
126 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวสุดใจ คุณทรัพย์ กองช่าง 
127 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางอำไพ ปิ่นทอง กองช่าง 
128 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสุเทพ เที่ยงพุ่ม กองช่าง 
129 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางจำนงค์ พรมสละ กองช่าง 
130 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสมเกียรติ กิจธร กองช่าง 
131 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสุวรรณ โฉมศรี กองช่าง 
132 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสมสมัย ศรีเมือง กองช่าง 
133 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางกัญญาภัทร หม้อนนทา กองช่าง 
134 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางเอื้อน ฉุมฉิม กองช่าง 
135 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายวีรพงค์ กลัดทรัพย์ กองช่าง 
136 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายบุญชู มากุล กองช่าง 
137 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายถาวร อยู่สุขอาบ กองช่าง 
138 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวสุภาพร กุนแจง กองช่าง 
139 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
140 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางไพศาล เนียมทอง กองช่าง 
141 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางอำไพ ปิ่นทอง กองช่าง 
142 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ ทต.นางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
143 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ ทต.นางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
144 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนางลือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ทต 
145 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสุมลรัตน์ ตันติยวุฒิ กองช่าง 
146 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายทัศนัย แก่นจันทร์ กองช่าง 
147 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายบุญเริจ แจ่มกระจะ กองช่าง 
148 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ทต 
149 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางประเมิน โคตรนารา กองช่าง 
150 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสุบิน สายแวว กองช่าง 
151 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางปราณี บัวบุตร กองช่าง 
152 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสมศักดิ์ แสงเย็น กองช่าง 
153 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวจันทนา ชัยแสง กองช่าง 
154 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาวนุสรินทร์ อินแสง กองช่าง 
155 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายเกียรติศักดิ์ จันทร์ขาว กองช่าง 
156 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายสมหวัง อินกลัด กองช่าง 
157 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายจรัญ ประสพเนตร กองช่าง 
158 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายอดิศร มณีรอด กองช่าง 
159 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางฉลอม สงล่า กองช่าง 
160 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางสาววนิดา หมุนทอง กองช่าง 
161 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายนพรัตน์ เที่ยงพุ่ม กองช่าง 
162 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายประสงค์ อุ่นสนิท กองช่าง 
163 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายไสว ศรีอุดม กองช่าง 
164 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด กองช่าง 
165 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนางแหวว แสงขำ กองช่าง 
166 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายธรรมรัตน์ เอียงเป้ กองช่าง 
167 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายปราโมทย์ ฉัตร์ทอง กองช่าง 
168 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รายนายอดิศร มณีรอด กองช่าง 
169 กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคารประจำเดือนพฤษภาคม 2565 กองช่าง 
170ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนางลือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทต 
171 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนางลือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทต 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ยุทธศาสตร์เทศบาล ทต 
2 แถลงการณ์ นายพันท้าย จรูญวิทยา นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ทต 
3 นโยบายรัฐบาล 2561 ทต 
4 วิสัยทัศน์ ทต 
5 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทต 
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทต 
7 ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อให้บริหารหารและบุคคลในสังกัด กระทรวงมหาดไทยยืดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ทต 
8 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลนางลือใสสะอาด ทต 
9 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
10 คำแถลงนโยบายของ นายพันท้าย จรูญวิทยา นายกเทศมนตรีตำบลนางลลือ ต่อสภา ทต.นางลือ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมส้มโอ เวลา 09.30 น. ทต 
11 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ทต 
12 นโยบายการตรวจสอบภายใน ทต 
13 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการทุจริต ทต 
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
15 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขอรับบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย) 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เทศบัญญัติงบประมาณร ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ทต 
2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ทต 
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทต 
4 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลนางลือ คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลนางลือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลนางลือ ทต 
5 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ทต 
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ทต 
7 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2)  กองคลัง 
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ทต 
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ทต 
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ทต 
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ทต 
12 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ผ.ด.2) ทต 
13 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.2) เพื่อมเติมครั้งที่ 1/2560 ทต 
14 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองคลัง 
15 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองคลัง 
16เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ทต 
17 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.2) ทต 
18 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ทต 
19 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ทต 
20 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทต 
21 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ทต 
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ทต 
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ทต 
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ทต 
25แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับปรับปรุง) ทต 
26 ประกาศ เทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองคลัง 
27 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563 สป 
28เทศบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 กองคลัง 
29 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทต 
30 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) กองคลัง 
31 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองคลัง 
32 แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BuslnessContinuity Plan : BCP) ทต 
33 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ ประจำปี พ.ศ.2563 ทต 
34 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
35 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ทต 
36 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1 สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 สป 
37 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 ทต 
38 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง 
39 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 ทต 
40 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทต 
41 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
42 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ทต 
43 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ทต 
44 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลนางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ทต 
45 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
46 รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลนางลือ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเมล็ดพันธุ์ข้าว ทต.นางลือ ทต 
47 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลนางลือ  ทต 
48 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทต 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2552 ของเทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ทต 
2 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ทต 
3 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. ทต 
4 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม) 15 กระบวนงาน ทต 
5 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 71 กระบวนงาน ทต 
6 คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร กองช่าง 
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท พ.ศ.2560 สป 
8 กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Maket e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) และวิธีสอบราคา ทต 
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 ทต 
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 ทต 
11 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ.2560 ทต 
12 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลนางลือ คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลนางลือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลนางลือ ทต 
13 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ทต 
14กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรารชการ พ.ศ.2540(งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณและที่สาธารณะ) ทต 
15คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทต 
16 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทต 
17ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทต 
18พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ทต 
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ทต 
20 กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทต 
21 แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทต 
22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2562 ทต 
23ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ทต 
24 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลนางลือ ทต 
25 คู่มือสิทธิของคนพิการ สป 
26 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ทต 
27 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ทต 
28 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ทต.นางลือ ทต 
29คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางลือ 2563 ทต 
30 คำสั่งเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
31 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.นางลือ ทต 
32แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ ทต 
33 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทต 
34 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทต.นางลือ ทต 
35 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ทต 
36ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ทต 
37คู่มือการปฏิบัติงาน ทต 
38คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ทต 
39 ประกาศ กทจ.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาหยุดราชการของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555 ทต 
40มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการฯ COVID-19 ทต 
41 แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)ประจำปี 2563 ทต 
42ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พรกฎ.ลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างลง 90% มีผลทันทีในวันถัดจากวันที่ออกประกาศ ทต 
43 แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BuslnessContinuity Plan : BCP) ทต 
44 แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต 
45 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ CITIZENinfo สำหรับจุดบริการ ทต 
46 การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ทต 
47 คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต 
48 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง-ควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 ทต 
49 ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2564 ทต 
50 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ทต 
51 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง ทต 
52 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ทต 
53 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ทต 
54 การจัดทำหนังสือราชการและพิมพ์หนังสือราชการ ทต 
55 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทต.นางลือ ทต 
56 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทต.นางลือ ทต 
57 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต 
58 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทต 
59 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง ทต 
60 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
61 กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ทต 
62 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การแสดงราคาและการกำหนดราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัย ทต 
63คำสั่ง 334/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ทต.นางลือ ทต 
64 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2550 ทต 
65 คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 1/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) ทต 
66 คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการข้ามเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท ทต 
67 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่จังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่ควบคุม กำหนดให้จังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่ควบคุมทั้งจังหวัด ทต 
68 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน สมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
69 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ทต 
70 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 6 ทต 
71 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้ดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบบปรับปรุง ครั้งที่ 1 ทต 
72 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณ กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ทต 
73 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ทต 
74 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ทต 
75 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ทต 
76 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับทีี่ 6) ทต 
77 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ทต 
78 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชัยนาท ทต 
79 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชัยนาท ทต 
80 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและส่งเสริมการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. 
81พระราชกฤษฏีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ทต 
82 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับท้องถิ่น โครงการคัดเลือกถนนสวยจังหวัดชัยนาท ทต 
83 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ทต 
84 การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ทต 
85 ประกาศ เรื่อง การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2564 ทต 
86 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ทต 
87 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 กองคลัง 
88ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ทต 
89 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ของสภาเด็กและเเยาวชนอำเภอเมืองชัยนาท ทต 
90 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง "ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ" เริ่มจัดเก็บ 1 มกราคม 2563 ทต 
91 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ทต 
92 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
93 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการและบุคลากรรัฐจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
94 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้ารวมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณ กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ทต 
95 ประกาศ เรื่อง แบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลนางลือ พ.ศ.2564 ทต 
96 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ทต 
97 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
98 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการป้องกันและทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายนางสาวสมพร เทพอาษา) ทต 
99 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการป้องกันและทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายนายทรงศักดิ์ จันทร์ขาว) ทต 
100 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมประชาคม เตรียมความพร้อมปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคองระบายใหญ่สุพรรณ 1 ทต 
101 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน ทต 
102 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ทต 
103 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติราชการ การบริหารงานบุคคล การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และการเสนอจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น ทต 
104 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ทต 
105 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ทต 
106 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ทต 
107 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) ทต 
108 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ทต 
109 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ทต 
110 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ทต 
111 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต 
112 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต 
113 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2564 ทต 
114 คำสั่ง เรื่อง แต่งตังทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2564 ทต 
115 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ทต 
116 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ทต 
117 คำสั่งที่ 96/2564 แต่งตั้ง คกก รับผิดชอบด้านพลังงาน ทต.นางลือ ทต 
118 คำสั่งที่ 96/2564 แต่งตั้ง คกก รับผิดชอบด้านพลังงาน ทต.นางลือ ทต 
119 ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของ ทต.นางลือ ทต 
120 ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุการณ์สาธารณภัย ทต 
121 คำสั่ง เรื่ีอง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อค่าอาหารเสริม (นม โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
122 คำสั่ง เรื่ีอง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
123 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ทต 
124 พ.ร.ก.การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.64 ทต 
125 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตการใช้รถส่วนกลาง ทต 
126 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
127 คำสั่้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
128 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว32 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 64 เรื่อง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและก ทต 
129 ประกาศ เรื่อง สิ้นสุดการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์สาธารณภัย ทต 
130 คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจ การอนุมัติ อนุญาต ในการปฏิบัติราชการที่ให้บริการประชาชน ทต 
131 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) ประจำปี 2564 ทต 
132 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจ การอนุมัติ อนุญาต ในการปฏิบัติราชการที่ให้บริการประชาชน ทต 
133 คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจในการตัดสินใจการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการในเรื่องการระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนางลือ ทต 
134 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ทต 
135 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 ทต 
136แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของการร้องเรียน/อุทธรณ์ออนไลน์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ทต 
137 “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)” สำหรับผู้ป่วยสีเขียว ทต 
138 คำสั่ง จังหวัดฃัยนาท ที่ 2919/2564 เรื่อง มาตาการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ทต 
139 คำสั่งที่ 213/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานฯ ในกรณีที่มิใช่การจ้างก่อสร้างของสำนักปลัด ทต 
140 คำสั่งที่ 214/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ทต 
141 คำสั่งเทศบาลตำบลนางลือ ที่ 212/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระมความหิตเห็น ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงนระดับจังหวัด รุ่นที่ ๓ ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิผลการคำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทต 
142 ประกาศ เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ทต 
143 การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 ทต 
144 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.9 ทต 
145 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก ม.1 ทต 
146 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก ม.14 ทต 
147 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก ม.8 ทต 
148 คำสั่ง 230/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ทต 
149 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม ศพด.สังกัด ทต.นางลือ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ทต 
150 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ทต 
151 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทต 
152 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ทต 
153 นโยบายการตรวจสอบภายใน ทต 
154 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 ทต 
155 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ทต.นางลือ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต 
156 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
157 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
158 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน ทต.นางลือ ทต 
159 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ทต.นางลือ ทต 
160 คำสั่ง 245/2564 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.นางลือ ทต 
161 คำสั่ง 246/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.นางลือ พ.ศ.2565 ทต 
162 คำสั่ง 247/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ทต 
163 คำสั่ง 248/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ทต 
164 คำสั่ง 249/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ทต 
165 คำสั่ง 250/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ทต 
166 คำสั่ง 251/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี งปม.2564(ครั้งที่ 2) ทต 
167 คำสั่ง 252/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี งปม. พ.ศ.2564 ทต 
168 คำสั่ง 253/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ทต 
169 คำสั่ง 254/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ทต 
170 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทต 
171 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดชัยนาท เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559 - 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดไว้ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนี้ ทต 
172 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาปฎิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ.2565 ทต 
173 ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทต 
174 ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อพิจารณาประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปี พ.ศ.2565 ทต 
175 ประกาศเรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงนครูเทศบาล และเพิ่มค่าจ้งให้กับลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทต 
176 คำสั่ง 272/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ทต 
177 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนางลือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ทต 
178 ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
179 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
180 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลนางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
181 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
182ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย ม.7 ทต 
183 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทืราย และกระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต 
184 ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินดือนพนักงานครู ทต 
185 ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่ื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ทต 
186 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) ทต 
187ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) ทต 
188 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) ทต 
189 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ทต 
190 คำสั่ง 282/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งปม.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ทต 
191 คำสั่ง 283/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ทต 
192 คำสั่ง 284/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาล ทต 
193 คำสั่ง 285/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด ทต 
194 คำสั่ง 286/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต 
195 คำสั่ง 287/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ทต 
196 คำสั้่ง 288/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ทต 
197 คำสั่ง 289/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชการตรวจสอบภายใน 
198 คำสั่ง 290/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร สป 
199 คำสั่ง 291/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ทต 
200 คำสั่ง 292/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ทต 
201 คำสั่ง 293/2564 เรื่อง แต่งตั้งผุ้รักษาการในตำแหน่งนายช่างโยธา ทต 
202 คำสั่งที่ 281/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการรับ-ส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทต 
203 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต 
204 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กจ6809 ชน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต 
205 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร 2565 ทต 
206 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตามคำสั่ง ที่ 4029/2564 ลว 14 ต.ค.64 ทต 
207 คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 4156/2564 เรื่อง ปิดพื้นที่ชุมชนสุขใจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทต 
208 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทต 
209 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
210 คำสั่ง 306/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ทต.นางลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เพื่อความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทต 
211 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
212 ประกาศ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขต ทต.นางลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต 
213 ประกาศ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ทต.นางลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต 
214 คำสั่ง 312/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ในการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
215 คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 4225/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทต 
216 คำสั่ง 346/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.2 ทต 
217 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 กองคลัง 
218 คำสั่ง 315/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ กระทรวงการคลัง ระดับองค์กร ทต 
219 คำสั่ง 316/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด ทต.นางลือ ทต 
220 คำสั่ง 317/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง ทต.นางลือ กองคลัง 
221 คำสั่ง 318/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง ทต.นางลือ กองช่าง 
222 คำสั่ง 330/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปี งปม. พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2 ทต 
223 คำสั่ง 326/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ทต.นางลือ ทต 
224 คำสั่ง 327/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักปลัด ทต 
225 คำสั่ง 328/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง ทต 
226 คำสั่ง 329/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง ทต 
227ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2564 ทต 
228 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ทต 
229 คำสั่ง 344/2564 เรื่อง แต่งต้้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขต ทต.นางลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ทต 
230 คำสั่ง 345/2564 เรื่อง แต่งต้้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ทต.นางลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ทต 
231 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 ทต 
232 การจัดการปัญหาสถาณะและสิทธิของบุคคลตามมติ ค.ร.ม ทต 
233 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ทต 
234หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบการเลือกตั้งของ อปท. ทต 
235 คำสั่ง 349/2564 เรื่อง ให้พนักงานจ้างเทศบาลเดินทางไปราชการ ทต 
236 คำสั่ง 353/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ฉายวีดีทัศน์โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทต 
237 คำสั่ง 354/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ฉายวีดีทัศน์โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทต 
238 คำสั่ง 355/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ฉายวีดีทัศน์โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทต 
239 คำสั่ง 356/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ฉายวีดีทัศน์โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทต 
240 คำสั่ง 357/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักกฎหมายและกระบวนการบริหารงานบุคคลของ อปท.ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทต 
241 มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท ทต 
242 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลนางลือ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) ทต 
243 คำสั่ง 367/2564 เรื่อง แต่งต้้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขต ทต.นางลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ทต 
244 คำสั่ง 368/2564 เรื่อง แต่งต้้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม) ของ ศพด. ทต.นางลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ทต 
245 คำสั่ง 372/2564 เรื่อง แต่งตั้งนายทำเบียน ผู้ช่วยนายทะเบียนและผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ลงวันที่ 30 ธ.ค.2564 ทต 
246 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  ทต 
247 คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ทต.นางลือ ทต 
248ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ทต 
249 แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทต 
250 แนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทต 
251ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ทต 
252 คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ทต 
253 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
254 คำสั่ง 25/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ทต 
255 คำสั่ง 57/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลตำบลนางลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ให้พนักงานเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบต ทต 
256 คำสั่ง 58/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง เพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลตำบลนางลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ให้พนักงานเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบตามคำสั่ง ทต 
257 คำสั่ง 59/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง เพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลตำบลนางลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ให้พนักงานเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบตามคำสั่ง ทต 
258 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ทต 
259 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) เพื่อให้มีโครงสวร้างการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ ทต 
260 คำสั่ง 60/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565 การประเมิน LPA ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 5 ด้าน ทต 
261 คำสั่ง 136/2565 เรื่อง ให้พนักงานจ้างเทศบาลเดินทางไปราชการ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการเดินทางไปพบแพทย์ ตามหนัสือ ที่ ชน 0132/85 เรื่อง ผู้ป่วยขอความช่วยเหลือค่าเดินทางในการไปรักษาพยาบาล ทต 
262 ประกาศ เรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้หรือผู้ป่วยติดเตียงในการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล ทต 
263 คู่มือการปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ จัดทำโดย ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ทต 
264 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลนางลือ สป 
265คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทต 
266 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลนางลือ จัดทำโดย นักทรัพยากรบุคคล ทต 
267 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2566 ทต 
268 ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
269 คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กองคลัง 
270 พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ต.ค. 2565 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทต 
271 คู่มือการเงินและบัญชีของสถานศึกษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ.2560 ทต 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
2 ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทต 
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2560 ทต 
4 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ทต 
5พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทต 
6 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือสรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 กองคลัง 
7 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 กองคลัง 
8ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กองคลัง 
9 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 กองคลัง 
10 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 กองคลัง 
11 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 กองคลัง 
12 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยฃน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 ทต 
13ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ทต 
14 คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประการเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก งวดที่ 3 ทต 
2 ประการเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก งวดที่ 3  ทต 
3 ประการเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเจริญทรัพย์ งวดที่ 4 ทต 
4 ประการเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชน.6026 บ้านนางลือ-บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 ตำบลนางลือ ทต 
5 ประการเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชน. 6026 บ้านนางลือ-บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 ตำบลนางลือ  ทต 
6 ประการศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ  ทต 
7 ประการศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่ งวดสุดท้าย ทต 
8 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๐/๒๕๖๐ ทต 
9 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ E๑/๒๕๖๐ ทต 
10 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน และสถานที่การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเจริญทรัพย์ ตำบลนางลือ งวดที่ 4 ทต 
11 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน และสถานที่การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเจริญทรัพย์ ตำบลนางลือ งวดที่ 4  ทต 
12 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน และสถานที่การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านเจริญทรัพย์ ตำบลนางลือ งวดที่ 4  ทต 
13 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน และสถานที่การตรวจรับงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแพซีล ในส่วนที่ชะรุด เสียหายเป็นหลุมบ่อสายบ้านนางลือ ห้วยาง หมู่ที่ 3 ถนนลาดยางสายวังเคียน หนองแคใต้ หมู่ที่ 7 ถนนสายทางเข้าชุมชน หมู่ที 11 ทต 
14 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน และสถานที่การตรวจรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทระบบเสียงและภาพห้องประชุมเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
15 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน และสถานที่การตรวจรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ  ทต 
16 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่ งวดสุดท้าย  ทต 
17 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน และสถานที่การตรวจรับงานจ้างเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ทต 
18 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านนางลือ งวดที่ 3 ทต 
19 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านนางลือ งวดที่ 3 ทต 
20 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก เก้าอี้ห้องประชุมสภาพพร้อมเวที ทต 
21 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชน. 6026 บ้านนางลือ-บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 ตำบลนางลือ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทต 
22 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ผ.ด.2) ทต 
23 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.2) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 ทต 
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ซอยประปา หมู่ที่ 1 ตำบลนางลือ ทต 
25 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ซอยประปา หมู่ที่ 1 ตำบลนางลือ ทต 
26 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานตกลงราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สายและระบบกล้องวงจรปิดสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ทต 
27 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชน. 6026 บ้านนางลือ-บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก ตำบลนางลือ ทต 
28 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล ในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ สายบ้านนางลือ หัวยาง หมู่ที่ 3 ถนนลาดยางสายวังเคียน หนองแคใต้ หมู่ที่ 7 ถนนสายทางเข้าชุมชน หมู่ที่ 11 ทต 
29 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล ในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ สายบ้านนางลือ วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ สายหลังวัดวังเคียน สายหมู่ที่ 9 ตำบลนางลือ  ทต 
30 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานตกลงราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่ ทต 
31 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานตกลงราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 ทต 
32 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานตกลงราคาโครงการจ้างเหมาปรับเกรดบดอัดถนนลูกรังคันคลองชลประทาน 3 ซ้ายละหาน ฝัั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ทต 
33 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานตกลงราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง ทต 
34 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานตกลงราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งผ้าม่านที่สำนักงานนางลือหลังใหม่ ทต 
35 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานตกลงราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 ทต 
36 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานวิธีตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่  ทต 
37 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานวิธีตกลงราคาโครงการจัดซื้อระบบโทรศัพท์ภายในแบบ IP PBX พร้อมเครื่องโทรศัพท์ เครื่่องโทรสารและเครื่องสำรองไฟสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ จำนวน 1 ระบบ ทต 
38 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยประปา หมู่ที่ 1 ตำบลนางลือ ทต 
39 ราคากลางและการคำนาณราคากลางงานตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่  ทต 
40 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560)  ทต 
41 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ทต 
42 ประกาศเทศบลตำบลนางลือ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบารมราชินีนาถ ทต 
43 ประกาศเทศบลตำบลนางลือ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่ ทต 
44 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่ ทต 
45 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานโครงการปรับเกรดบดอัดถนนลูกรังคันคลองชลประทาน 3 ซ้ายละหาน ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลนางลือ ทต 
46 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจัดซื้อระบบโทรศัพท์ภายในแบบ IP PBX พร้อมเครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสารและเครื่องสำรองไฟสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ จำนวน 1 ระบบ ทต 
47 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบึงระเม็งและบึง นางลือ ทต 
48 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างติดตั้งฉากกั้นห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลนางลือและห้องใต้บันได ทต 
49 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากทดตาสงค์ถึงดอนมะม่วง หมู่ที่ 5 ทต 
50 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล ในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ สายบ้านนางลือ วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ สายหลังวัดวังเคียน สายหมู่ที่9 ตำบลนางลือ ทต 
51 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากทอตาสงค์ ถึงดอนมะม่วง หมุ่ที่ 5  ทต 
52 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรือง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่ ทต 
53 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างซุ้มคร่อม ถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ทต 
54ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่ ทต 
55 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชบึงระเม็งแลบึงนางลือ ตำบลนางลือ ทต 
56 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการปรับปรุงซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาท ทต 
57 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่ ทต 
58 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลนางลือและห้องใต้บันใด ทต 
59 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ทต 
60 ประกาศเทศบลตำบลนางลือ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบารมราชินีนาถ ทต 
61 ประกาศเทศบลตำบลนางลือ เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคปซีล บ้านห้วยเดืื่อ หมู่ที่ 11 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาจ จังหวัดขัยนาท ทต 
62 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่ ทต 
63 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับโครงการปรับปรุงภุมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลนางลือแห่งใหม่ ทต 
64 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางลืแห่งใหม่ ทต 
65 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนต่อขยาย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
66 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักน้ำ ซอยประปา หมูที่ 1 ทต 
67 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ตำบลนางลือ ทต 
68 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน (Matching Fund) จำนวน 4 สายทาง ทต 
69 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2 และเอกสารแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2560 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน (Matching Fund) จำนวน 4 สาย  กองคลัง 
70 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานโครงการจัดทำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชนิดอลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมงานไฟดาวน์ไลท์และงานไฟ LED กองคลัง 
71 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโครงการจัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุใหญ่ (ห้องเมล็ดพันธุ์ข้าว)  กองคลัง 
72 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจัดทำเวทีห้องประชุม (ห้องเมล็ดพันธุ์ขาว) กองคลัง 
73 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภุมิทัศน์สนามกีฬาพร้อมระบบส่งน้ำสนามฟุตบอลบริเวณสำนักงาเทศบาลตำบลนางลือ กองคลัง 
74 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน (Matching Fund) จำนวน 4 สายทาง กองคลัง 
75 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ เคปซีล บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 11 ตำบลนางลือ กองคลัง 
76 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน (Matching Fund) จำนวน 4 สายทาง กองคลัง 
77 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานตกลงราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปูพื้นอิฐแปดเหลี่ยมบริเวณเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ กองคลัง 
78 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้งรั่วสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ กองคลัง 
79 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้ามุขด้านล่างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ กองคลัง 
80 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานวิธีสอบราคาโครงกาจจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กองคลัง 
81 ราคากลางและการคำนวณราคากลางวิธีตกลงราคางานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองยายเป็า ถึงสุดเขตตำบลนางลือ หมู่ที่ 6 (เกรด บด อัด โดยเครื่องจักรกล) กองคลัง 
82โครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
83 โครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 
85ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกดส์ (e-bidbing) กองคลัง 
86ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกดส์ (e-bidbing) 
87ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
88โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ 
89 ราคากลางและการคำนวณราคากลางวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ 
90ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
91ประการเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงอาคารที่จอดสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
92 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต 
93 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 37 สายทาง ทต 
94 ราคากลางและการคำนวณราคาแลางวิธีประกวดรอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
95ประกาศเทศบาลตำบลนนางลือ เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
96 ประกาศเทศบาลตำบลนางลื เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สายทาง  กองคลัง 
97 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสนดุสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 
98 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  กองคลัง 
99 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 37 สายทาง  กองคลัง 
100 ราคากลางและการคำนวณราคาแลางวิธีประกวดรอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ กองคลัง 
101ประกาศเทศบาลตำบลนางลือเรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ ง 
102ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการติดตั้งราวกันโค้ง Guard Rail หมู่ที่ 4 
103ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวกันโค้ง Guard Rail หมู่ที่ ๔ 
104ประกาศ เทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
105ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวบา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
106ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างติดตั้งราวกันโค้ง Guard Rail หมู่ที่ 4 
107ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายหัวยแซง หมู่ที่ ๑๔ 
108ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่อหนองหวายหมู่ที่ 3 ถึงสะพานปูนหมู่ที่ 14 (ริมคลองชลประทาน สายใหญ่ระหาน)  
109ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากท่อหนองหวายหมู่ที่ 3 สะพานปูนหมู่ที่ 14 (ริมคลองชลประทาน สายใหญ่ระหาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
110ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ 
111ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างราวสะพานกันตก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกห 
112ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างราวสะพานกันตก หมู่ที่ 11 
113ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรือง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่อหนองหวายหมู่ที่ 3 ถึงสะพานปูนหมู่ที่ 14 (ริมคลองชลประทาน สายใหญ่ระหาน)  
114 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระขรรค์ชัยศรี หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
115 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
116 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระขรรค์ชัยศรี หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 
117ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดรงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายห้วยแซง หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 
118 โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ หมู่ที่ 3 กองคลัง 
119 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 กองคลัง 
120 ราคากลางและการคำนวณราคาโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ 3 กองคลัง 
121โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ กองคลัง 
122 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
123ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
124ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
125ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระขรรค์ชัยศรี หมู่ที่ ๙ 
126 ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ 4 กองคลัง 
127 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ทต.นางลือ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต 
128 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) กองคลัง 
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ ๘๐๐๓๘ สายซอย ๒-๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลนางลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
130ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ ๘๐๐๒๗ สายคันคลองวังปลิง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแค ตำบลนางลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
131ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 80047 จากบ้านนายสมชาย คนซื่อ ถึงบ้านนางฐานันดร กรานวงษ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนางลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
132 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ ๘๐๐๒๘ สายจากถนนลาดยางถึงห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเดื่อ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 
133ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง วิจารย์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือมี กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
134 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง วิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือมี กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
135ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง วิจารย์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ) ประเภท รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 
136 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง วิจารย์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือมี กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
137 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
138ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ทต 
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 ทต 
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 ทต 
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ทต 
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ทต 
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ทต 
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ทต 
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ทต 
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560 ทต 
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ทต 
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 กองคลัง 
12 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 กองคลัง 
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 กองคลัง 
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 กองคลัง 
15 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 กองคลัง 
16 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ทต 
17 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ทต 
18 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ทต 
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 กองคลัง 
20 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 กองคลัง 
21 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 กองคลัง 
22 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 กองคลัง 
23 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 กองคลัง 
24 แผนการจัดหาพัสดุ 2561 ทต 
25 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองคลัง 
26 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 กองคลัง 
27 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 
28 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 กองคลัง 
29 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 กองคลัง 
30 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 กองคลัง 
31 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 กองคลัง 
32 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 กองคลัง 
33 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กองคลัง 
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 กองคลัง 
35 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 กองคลัง 
36 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 กองคลัง 
37 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 กองคลัง 
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 กองคลัง 
39 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม กองคลัง 
40 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 กองคลัง 
41 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 กองคลัง 
42 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 กองคลัง 
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 กองคลัง 
44 ประกาศบาลตำบลนางลือสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 กองคลัง 
45 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กองคลัง 
46 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 กองคลัง 
47 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดินเมษายน 2563 กองคลัง 
48 ประกาศเทศบบาลตำบลนางลือ เรื่องปรุบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 กองคลัง 
49 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
50 เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 กองคลัง 
51 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563  กองคลัง 
52 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 กองคลัง 
53 รายงานสุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ.2563 กองคลัง 
54 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ทต 
55 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 กองคลัง 
56 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 กองคลัง 
57 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เร่องสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 กองคลัง 
58เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 กองคลัง 
59 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กองคลัง 
60 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 กองคลัง 
61 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดข้างในรอบเดือน เมษายน 2564 กองคลัง 
62 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 กองคลัง 
63 ประกาศเทบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 กองคลัง 
64 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2564 ทต 
65 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 กองคลัง 
66 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 กองคลัง 
67ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาค 2564 กองคลัง 
68 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 กองคลัง 
69 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง กองคลัง 
70 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 กองคลัง 
71 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 กองคลัง 
72 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 กองคลัง 
73 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ทต 
74 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ทต 
75 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 กองคลัง 
76 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 กองคลัง 
77 ประกกาเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 กองคลัง 
78 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 กองคลัง 
79 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 กองคลัง 
80รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 กองคลัง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน กุมภาพันธ์ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทต 
2 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน ตุลาคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทต 
3 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน ธันวาคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทต 
4 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤศจิกายน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทต 
5 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มกราคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทต 
6 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มีนาคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทต 
7 แบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทต 
8 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤษภาคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทต 
9 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน เมษายน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทต 
10 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มิถุนายน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทต 
11 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน กรกฏาคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทต 
12 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน สิงหาคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทต 
13 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน กันยายน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทต 
14 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน ตุลาคม ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทต 
15 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทต 
16 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทต 
17 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน ธันวาคม 2560 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทต 
18 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มกราคม 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทต 
19 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มีนาคม 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทต 
20 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน เมษายน 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สป 
21 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สป 
22 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มิถุนายน 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สป 
23 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน กรกฏาคม 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทต 
24 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน สิงหาคม 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สป 
25 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน กันยายน 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทต 
26 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน ตุลาคม 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต 
27 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต 
28 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
29 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน ธันวาคม 2561 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต 
30 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มกราคม 2562 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต 
31 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต 
32 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มีนาคม 2562 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต 
33 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน เมษายน 2562 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต 
34 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต 
35 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน มิถุนายน 2562 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต 
36 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต 
37 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน สิงหาคม 2562 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต 
38 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน กันยายน 2562 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต 
39 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะ(มฝ.2) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต 
40 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะ(มฝ.2) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต 
41 แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะ(มฝ.2) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทต 
42 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มกราคม 2563 ทต 
43 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ทต 
44 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ทต 
45 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน เม.ย.63 ทต 
46 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน พ.ค.63 ทต 
47 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มิ.ย.63 ทต 
48 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ทต 
49 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ก.ค.63 ทต 
50 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ส.ค.63 ทต 
51 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ก.ย.63 ทต 
52 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ต.ค.63 ทต 
53 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน พ.ย.63 ทต 
54 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ธ.ค.63 ทต 
55 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ม.ค.2564 ทต 
56 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ก.พ.2564 ทต 
57 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มี.ค.2564 ทต 
58 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน เมษายน 2564 ทต 
59 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ทต 
60 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ทต 
61 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ทต 
62 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ทต 
63 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กันยายน 2564 ทต 
64 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ทต 
65 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ทต 
66 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ทต 
67 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มกราคม 2565 ทต 
68 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ทต 
69 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ทต 
70 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน เมษายน 2565 ทต 
71 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ทต 
72 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ทต 
73 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ทต 
74 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ทต 
75 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กันยายน 2565 ทต 
76 รายงานแบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) ระบบบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ทต 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ทต 
2 รายงานการรประชุมสภา ทต.นางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (17 พ.ค.64) ทต 
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน ทต 
4 รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อปท. รอบการดำเนินการ 12 เดือน ประจำปี 2564 ทต 
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
6 กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
8 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
9 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทต 
10 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้คู่มือ การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2560 ทต 
11 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทต 
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต 
13 การประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทต 
14กฎกระทรวงการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้งฯ ทต 
15พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทต 
16พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทต 
17 คู่มือประชาชน ทต 
18 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทต 
19พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ทต 
20 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของบุคลากร ทต 
21 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทต 
22 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน 2561 ทต 
23 สถานะทางการเงิน ไตรมาส3(เม.ย.-มิ.ย.60) กองคลัง 
24 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.นางลือ ปี งปม.2560 ครั้งที่ 1 (รอบเดือน เม.ย.2560) ทต 
25 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.นางลือ ปี งปม.2560 ครั้งที่ 2 (รอบเดือน ต.ค.2560) ทต 
26 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ทต 
27 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ทต 
28 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ทต 
29 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทต 
30 สถานะทางการคลังของ ทต.นางลือ ประจำปีงบประมาณ 2560 กองคลัง 
31สถานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2560) กองคลัง 
32 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน ก.ค.2560 กองคลัง 
33 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน ก.พ.2560 กองคลัง 
34 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน ก.พ.2561 กองคลัง 
35 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน ก.ย.2560 กองคลัง 
36 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน ต.ค.2559 กองคลัง 
37 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน ต.ค.2560 กองคลัง 
38 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน ธ.ค.2559 กองคลัง 
39 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน ธ.ค.2560 กองคลัง 
40 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน พ.ค.2560 กองคลัง 
41 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน พ.ย.2559 กองคลัง 
42 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน พ.ย.2560 กองคลัง 
43 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน ม.ค.2560 กองคลัง 
44 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน ม.ค.2561 กองคลัง 
45 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน มี.ค.2561 กองคลัง 
46 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน มี.ค.60 กองคลัง 
47 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน เม.ย.2561 กองคลัง 
48 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน เม.ย.60 กองคลัง 
49 สถานะทางการเงิน ประจำเดือน ส.ค.2560 กองคลัง 
50การประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544(ข้อ 6) ปีงบประมาณ 2560 ทต 
51 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560  ทต 
52 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ทต 
53 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ทต 
54 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ทต 
55 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2560 ทต 
56 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ทต 
57 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ทต 
58 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ทต 
59 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ทต 
60 รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ทต 
61 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560  กองคลัง 
62 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กองคลัง 
63 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  กองคลัง 
64 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กองคลัง 
65 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560  กองคลัง 
66 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560 กองคลัง 
67 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2559 กองคลัง 
68 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 กองคลัง 
69 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กองคลัง 
70 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559  กองคลัง 
71 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560  กองคลัง 
72 โครงสร้าง ทต.นางลือ ทต 
73 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561 ทต 
74 บทบาทหน้าที่ของ ทต.นางลือ ทต 
75 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลนางลือ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ทต 
76 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 ทต 
77 วิสัยทัศน์ของ ทต.นางลือ ทต 
78 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทต 
79 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 กองคลัง 
80 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ทต 
81 รายงานการปรุะชุมสภา ทต.นางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ทต 
82 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561 กองคลัง 
83 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ทต 
84 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ทต 
85 รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560  กองคลัง 
86 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ เม.ย.2561 ทต 
87 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561 กองคลัง 
88 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561 กองคลัง 
89 ประกาศ การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทต 
90 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลนางลือ 2560 ทต 
91 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองคลัง 
92การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในฯ ประจำปี 2560 ทต 
93 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ปี 2560 ทต 
94 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ทต 
95 คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ทต 
96 คู่มือประชาชาเพิ่มเติม 15 กระบวนงาน ทต 
97 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. ทต 
98 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ทต 
99 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ทต 
100 แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต 
101 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท ทต 
102 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท ทต 
103 แผนการจัดหาพัสดุ 2561 ทต 
104 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ทต 
105 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ทต 
106 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ทต 
107 แผนผังขั้นตอนดำเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน – ร้องทุกข์ ทต 
108 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ทต 
109 พ.ร.บ.เทศบาล(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ทต 
110 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544(ข้อ6) ปี 2560 ทต 
111 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ทต 
112 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทต 
113 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทต 
114 รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน และการถูกดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสังกัดฯ ปี 2561 ทต 
115 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. ถึง ก.ย.) ทต 
116หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 848 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ทต 
117 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว2307 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา ทต 
118หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว5794 ลว 10 ต.ค. 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ทต 
119 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทาง ทต 
120 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของบุคลากร ทต 
121หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทต 
122 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน กันยายน 2561 กองคลัง 
123 รายงานผลกการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 กองคลัง 
124 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางลือ ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเมล็ดพันธ์ุข้าว ทต.นางลือ ทต 
125 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ทต 
126 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรทม เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทต 
127 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม 2561 ทต 
128 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2561 กองคลัง 
129 รายงานการประชุมพนักงานสำนักปลัด ทต.นางลือ ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 61 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเมล็ดพันธุ์ข้าว ทต.นางลือ ทต 
130 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561 กองคลัง 
131 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมล็ดพันธุ์ข้าว ทต.นางลือ ทต 
132 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2561 กองคลัง 
133 รายงานการปรุะชุมสภา ทต.นางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ทต 
134 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลนางลือ  ทต 
135 รายงานการประชุมพนักงานสำนักปลัด ทต.นางลือ ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสำนักปลัด ทต.นางลือ ทต 
136 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ทต 
137 รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและผลสำรรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 ทต 
138 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561 กองคลัง 
139 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 ทต 
140 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 
141 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมล็ดพันธุ์ข้าว ทต.นางลือ ทต 
142 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มกราคม 2562 กองคลัง 
143 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ของ อปท. ทต 
144 รายงานการปรุะชุมสภา ทต.นางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ทต 
145 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 62 กองคลัง 
146 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางลือ ครั้งที่ 6 / 2562 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปลัด เทศบาลตำบลนางลือ ทต 
147 รายงานการประชุมพนักงานสำนักปลัด ทต.นางลือ ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสำนักปลัด ทต.นางลือ ทต 
148 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มีนาคม 2562 กองคลัง 
149 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (รอบ6เดือน) เม.ย.62 ทต 
150รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) เม.ย.2562 กองคลัง 
151 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางลือครั้งที่ 7 / 2562วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.ณ ประชุมเมล็ดพันธุ์ข้าว เทศบาลตำบลนางลือ ทต 
152 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน เม.ย. 62 กองคลัง 
153 รายงานการประชุมพนักงานสำนักปลัด ทต.นางลือ ครั้งที่ 4/2562 วันพุธที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสำนักปลัด ทต.นางลือ ทต 
154 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
155 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2561 ทต 
156 ผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท.ประจำปี 2561 ทต 
157การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ต.ค.61-มิ.ย.62) ทต 
158 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ทต 
159 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 ทต 
160 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 ทต 
161 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเทศบาลตำบลนางลือ  ทต 
162 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  ทต 
163 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ทต 
164ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนางลือ  ทต 
165 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ทต 
166 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต 
167 รายงานการประชุมพนักงานสำนักปลัด ทต.นางลือ ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสำนักปลัด ทต.นางลือ ทต 
168 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ก.ค.62) ทต 
169 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
170 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 23 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
171 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางลือ ครั้งที่ 10 / 2562 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ประชุมเมล็ดพันธุ์ข้าว เทศบาลตำบลนางลือ ทต 
172 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ส.ค.62) ทต 
173 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 11/2562(6กย62) ทต 
174 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ก.ย.62) ทต 
175 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2563 ทต 
176 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อพิจารณาประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 2563 (1 ต.ค.2562) ทต 
177 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจัางประจำ 2563 (1 ต.ค.2562) ทต 
178 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ข้อตกลงในการปฎิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทต 
179 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ทต.นางลอื ประจำปี 2563 ทต 
180 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562 ทต 
181 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปกิบัติงาน ของพนักงาน ทต.นางลือ ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562 ทต 
182 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ทต.นางลือ ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562 ทต 
183 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ก.ค-ก.ย.62) ทต 
184 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ทต 
185 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง เผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ทต 
186ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
187 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2562 (ครั้งที่ 2) ทต 
188 ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2562 (ครั้งที่ 2) ทต 
189 คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศุนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ทต.นางลือ ทต 
190 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.นางลือ 2563 ทต 
191เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองคลัง 
192 คำสั่่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนปลัดเทศบาล ทต 
193 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ทต 
194คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต 
195 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญ รักษาราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ทต 
196 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญ รักษาราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ทต 
197 คำสั่ง เรื่อง ให้รองปลัดเทศบาล ปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
198 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 กองคลัง 
199 ประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานดั้งแต่ดีเด่นและดีมาก ปี 2562 (ครั้งที่ 2) ทต 
200 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA) ทต 
201รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2562 (22ตค62) ทต 
202 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 23 ก.ย. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
203 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ต.ค.62) ทต 
204 รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 
205รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 13/2562(5พย62) ทต 
206 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ กระทรวงการคลัง ระดับองค์กร ทต 
207 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองคลัง ทต.นางลือ ทต 
208 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองช่าง ทต.นางลือ ทต 
209 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำนักปลัด ทต.นางลือ ทต 
210 รายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ทต 
211 รายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ทต 
212 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ทต 
213 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทต 
214 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี 2562 ทต 
215 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ทต 
216 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย ทต 
217 คำสั่ง เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล ทต 
218 ึคำสั่ง เรือง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต 
219 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทต 
220 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน ทต 
221 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (พ.ย.62) ทต 
222 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ทต 
223 รายงานการประชุมพนักงานสำนักปลัด ทต.นางลือ ครั้งที่ 6/2562 (6 พ.ย.62) ทต 
224 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ของ ศพด.สังกัด ทต.นางลือ ทต 
225 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ของ ศพด.สังกัด ทต.นางลือ ทต 
226 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับ - ส่งเงิน ของ ศพด.สังกัด ทต.นางลือ ทต 
227 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ ทต 
228 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 14/2562(9 ธค 62) ทต 
229 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ทต 
230คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.นางลือ ทต 
231คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทต 
232 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
233 ึคำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศุนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทต.นางลือ ทต 
234 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 ทต 
235 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป(ปรับปรุงเฉพาะราย) ทต 
236 รายงานสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจําปี พ.ศ. 2562 ทต 
237 การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ม.ค.63) ทต 
238 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ธค 62) ทต 
239 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
240 รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 สป 
241 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทต 
242 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทต 
243 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 1/2563(8 ม.ค.63) ทต 
244 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลรักษาข้อมูลที่ดิน ทต 
245 ประกาศ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ทต 
246 ประกาศ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ประกาศ ณ วันที่ 24 ม.ค. 2563 ทต 
247 ประกาศ เรื่อง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สภาวะอากาศแปรปรวน ทต 
248 การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ม.ค.63) ทต 
249 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทต 
250 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) ทต 
251 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) ทต 
252 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ทต 
253 ประกาศ เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวัง และการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดชัยนาท ทต 
254 ประกาษ เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวัง และการสนับสนุการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดชัยนาท ทต 
255 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ทต 
256 คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.นางลือ ทต 
257 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 2/2563(20ก.พ.63) ทต 
258 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
259 รายงานการประชุมสภาเทศบาตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563(24 ก.พ.63) ทต 
260 ประกาศ เรื่อง การเตรียรับสถานการณ์ภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2562/2563 ทต 
261 การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ก.พ.63) ทต 
262 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประเมินภาษทีดินและสิ่่้่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติม) ทต 
263 ประกาศ เรื่อง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ทต 
264 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ศพด.สังกัด ทต.นางลือ ทต 
265 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมซักซ้อมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินITA สป 
266 รายงานการประชุมพนักงานสำนักปลัด ทต.นางลือ ครั้งที่ 1/2563 (23 มี.ค.63) สป 
267 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจอนุญาตการลาสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทต.นางลือ ทต 
268 ประกาศขยายระยะเวลาตามปฎิทินการประเมิน ITA 2563 ทต 
269 การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (มี.ค.63) ทต 
270 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2563 ทต 
271 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเหลืองานสาธารณสุข ทต 
272 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. - มี.ค.) ทต 
273 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) ทต 
274 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) ทต 
275 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) ทต 
276 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) ทต 
277 ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ทต 
278 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปกิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พงศ.2563(ครั้งที่ 1) ทต 
279 เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ทต 
280 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ดีเด่นและดีมาก ปี 2563 (ครั้งที่ 1) ทต 
281 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ทต 
282 ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องการยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ทต 
283 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการใน ทต.นางลือ ทต 
284 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุใน ทต.นางลือ ทต 
285 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ใน ทต.นางลือ ทต 
286 รายงานและติดตามประเมินผล e-PlanNACC รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 ทต 
287 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 3/2563(23มี.ค.63) ทต 
288 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปี งปม 2562 ทต 
289 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ทต 
290 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 ทต 
291 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 ทต 
292 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทต 
293 รายงานสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบริการในการให้บริการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทต 
294 รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำงบประมาณ 2563 และการถูกดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสังกัด ทต 
295 การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (เม.ย.63) ทต 
296 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 4/2563(20พ.ค.63) ทต 
297 ประกาศ เรื่อง พนักงานเทศบาลผู้ทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทต 
298 การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (พ.ค.63) ทต 
299 การประชุมชี้แจงการทบทวนแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(Business Continuty Plan : BCP) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ทต 
300 การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (มิ.ย.63) ทต 
301 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ณ วัดนางลือ , วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ และวัดวังเคียน ทต 
302 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทต 
303 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 5/2563(13ก.ค.63) ทต 
304 รายงานการประชุมพนักงานสำนักปลัด ทต.นางลือ ครั้งที่ 2/2563 (15 ก.ค.63) ทต 
305 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2563 
306 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ทต 
307 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ทต 
308 คำสั่ง เรือง การมอบอำนาจในการตัดสินใจการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการในเรื่องการชี้และรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณะในเขตพื้นที่ ทต.นางลือ ทต 
309 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งนายตรวจ/นายช่าง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ทต 
310 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ทต 
311 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
312 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (13 ส.ค.63) ทต 
313 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ทต 
314 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2/2563) ทต 
315 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2/2563) ทต 
316 การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ก.ค.63) ทต 
317 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทต 
318 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทต 
319 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2563 ทต 
320 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (24 ส.ค.63) ทต 
321 รายงานผลการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ ประจำปี พ.ศ.2563 ทต 
322 การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ส.ค.63) ทต 
323 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมการดำเนินการโครงการพัฒนาศัยกภาพบุคลากร อปท.ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ทต 
324 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ทต 
325 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครัั้งที่ 6/2563(21 ก.ย.63) ทต 
326 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทต 
327 ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2564 ทต 
328 ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฎิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อพิจารณาประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
329 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน ทต.นางลือ ทต 
330 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง ทต.นางลือ ทต 
331 วารสารเทศบาลตำบลนางลือ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2563 ทต 
332 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ทต 
333 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง ทต 
334 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง ทต 
335 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองช่าง ประจำปี พ.ศ.2563 ทต 
336 ประกาศ เทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผนการจัดหาพัสดุ 2564) ทต 
337 รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สป 
338 รายงานผลการดำเนินโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สป 
339 รายงานรับจ่ายประจำเดือน กันยายน 2563 
340 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ต.ค. ถึง ก.ย.) กองคลัง 
341 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ทต 
342 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ทต 
343 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือน กันยายน 2563 ทต 
344ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ รื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง กองคลัง 
345 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2563 และการถูกดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสังกัด ทต 
346 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ทต 
347 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ทต 
348 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.)กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ทต 
349 คำสั่ง เรื่อง แต่งต้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ทต 
350 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ทต 
351 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทต 
352 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทต 
353 คำสั่ง เรือง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย ทต 
354 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย ทต 
355 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจลงนามในใบเสร็จรับเงิน ทต 
356 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจลงนามในใบเสร็จรับเงิน ทต 
357 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต 
358 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ทต 
359 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA) ทต 
360 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปี งปม 2563 ทต 
361 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทต 
362 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ทต 
363 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญ รักษาราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต 
364 รายงานผลการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2563 ทต 
365 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ทต 
366 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ทต 
367 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 กองคลัง 
368 เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต 
369 รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. รอบการดำเนินการ 12 เดือน ประจำปี 2563 ทต 
370 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 2563 ทต 
371 รายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ปรจำเดือน ตุลาคม 2563 ทต 
372 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายเดือนสิงหาคม 2563 
373 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางลือ ครั้งที่ 7 /2563 วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิจการสภา เทศบาลตำบลนางลือ ทต 
374 รายงานผลการประชุมพนักงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลนางลือ ครั้งที่ 3 /2563 (6 พ.ย.63) วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลนางลือ  ทต 
375 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 ทต 
376 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ทต 
377 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
378 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทต 
379 รายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทต 
380 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ระดับองค์กร ทต 
381 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ระดับองค์กร ทต 
382 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองคลัง ทต.นางลือ ทต 
383 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองช่าง ทต.นางลือ ทต 
384 คำสั้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำนักปลัด ทต.นางลือ 
385 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ทต 
386 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ปี 2564 ทต 
387 คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทต.นางลือ ทต 
388 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.นางลือ ทต 
389 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทต 
390 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ ทต.นางลือ ทต 
391 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
392 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานบริการเพื่อลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน ทต 
393 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงกระบวนงานบริการเพื่อลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน ทต 
394 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ทต 
395 รายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ทต 
396 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา ทต.นางลือ สมัยสามัสญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ทต 
397 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา ทต.นางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ทต 
398 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานขับเคลื่อนมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
399 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนาลือที่ได้แถลงไว้ต่อสถาเทศบาลตำบลนางลือ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ทต 
400 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนางลลือที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลนางลือ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ทต 
401 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนางลลือที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลนางลือ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ทต 
402 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนางลือที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลนางลือ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ทต 
403 รายงานสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลความพึงพอใจผุ้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.นางลือ ประจำปี 2563 สป 
404รายงานสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลความพึงพอใจผุ้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.นางลือ ประจำปี 2563 สป 
405 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 2563 ทต 
406 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน สมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
407 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ทต 
408 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 1/2564(5ม.ค.64) ทต 
409 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ทต 
410 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ทต 
411 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้ดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบบปรับปรุง ครั้งที่ 1 ทต 
412 รายงานการประชุมพนักงาน สำนักปลัด ทต.นางลือ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 ณ ห้องประชุมเมล็ดพันธุ์ข้าว ทต.นางลือ สป 
413 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับท้องถิ่น โครงการคัดเลือกถนนสวยจังหวัดชัยนาท ทต 
414 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบประมาณประจำเดือน มกราคม 2564 ทต 
415 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน มกราคม 2564 ทต 
416 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Web Conference) สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทต 
417 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 2/2564(4กพ64) ทต 
418 รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินระดับท้องถิ่น ทต.นางลือ ตามโครงการหมู่บ้านสวย ถนนสวย จ.ชัยนาท ทต 
419 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ เริ่มจัดเก็บ 1 มกราคม 2563 ทต 
420 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (29 ธ.ค.63) ทต 
421 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบประมาณประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ทต 
422 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
423 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ทต 
424 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 3/2564(5มี.ค.64) ทต 
425 เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทต 
426 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
427 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
428 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทต 
429 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
430 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลนางลือ ทต 
431 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 4/2564(25 มี.ค.64) ทต 
432 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 และสถิติการถูกดำินินการทางวินัยของบุคลากรในสังกัด ทต 
433 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ทต 
434 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบประมาณประจำเดือน มีนาคม 2564 ทต 
435 รายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ปรจำเดือน มีนาคม 2564 ทต 
436 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงปม 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2563 - มี.ค.2564) ทต 
437 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ทต 
438 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ทต 
439 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ทต 
440 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ทต 
441 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) ทต 
442 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ทต 
443 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 สป 
444 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ทต 
445 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ทต 
446 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต 
447 รายงานผลการร่วมประชุมการลงพื้นที่เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
448 ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณทีได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ทต 
449 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต 
450 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีผลกำารปฏิบัติงานตั้งแต่ดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) ทต 
451 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) ทต 
452 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 ทต 
453 รายงานและติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. รอบการดำเนินการ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 26 โครงการ ทต 
454 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบประมาณประจำเดือน เมษายน 2564 ทต 
455 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน 2564 ทต 
456 คำสั่งจังหวัดชัยนาท เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
457 คำสั่งจังหวัดชัยนาท เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
458 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
459 ประกาศสภา ทต.นางลือ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
460 รายงานการประชุมสภา ทต.นางลือ ครั้งแรก .(6 พ.ค.64) ทต 
461 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา ทต.นางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต 
462 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา ทต.นางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต 
463 คำแถลงนโยบายของ นายพันท้าย จรูญวิทยา นายกเทศมนตรีตำบลนางลลือ ต่อสภา ทต.นางลือ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมส้มโอ เวลา 09.30 น. ทต 
464 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ทต 
465 คำสั่ง เรื่ีอง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อค่าอาหารเสริม (นม โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
466 คำสั่ง เรื่ีอง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
467 เอกสารแนะนำ "ภาษีป้าย" โดย กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลนางลือ กองคลัง 
468 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 
469 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบประมาณประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ทต 
470 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 5/2564(7มิย.64) ทต 
471 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ทต 
472 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจ การอนุมัติ อนุญาต ในการปฏิบัติราชการทีี่ให้บริการประชาชน ทต 
473 รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (OIT) ทต 
474 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
475 ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย ทต 
476 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ทต 
477 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบประมาณประจำเดือน มิถุนายน 2564 ทต 
478 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ทต 
479 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 6/2564 (8 ก.ค.64) ทต 
480แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของการร้องเรียน/อุทธรณ์ออนไลน์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ทต 
481 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal" ทต 
482รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง” ทต 
483 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบประมาณประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ทต 
484 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ทต 
485 ประกาศ เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ทต 
486 รายงานการรประชุมสภา ทต.นางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (28มิย.64) ทต 
487 รายงานการรประชุมสภา ทต.นางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (13สค.64) ทต 
488 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ทต 
489 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
490 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
491 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ทต 
492 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบประมาณประจำเดือน สิงหาคม 2564 ทต 
493 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ทต 
494 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 7/2564(16 ก.ย.64) ทต 
495 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ทต 
496 นโยบายการตรวจสอบภายใน 
497 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 ทต 
498 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ทต.นางลือ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต 
499 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
500 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
501 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน ทต.นางลือ ทต 
502 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ทต.นางลือ ทต 
503 รายงานการประชุมพนักงาน(สำนักปลัด) ครั้งที่ 2/2564 (20 ก.ย.64) ทต 
504 คำสั่ง 247/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ทต 
505 คำสั่ง 248/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ทต 
506 คำสั่ง 249/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ทต 
507 คำสั่ง 250/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ทต 
508 คำสั่ง 251/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี งปม.2564(ครั้งที่ 2) ทต 
509 คำสั่ง 252/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี งปม. พ.ศ.2564 ทต 
510 คำสั่ง 253/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ทต 
511 คำสั่ง 254/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ทต 
512 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาปฎิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ.2565 ทต 
513 ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทต 
514 ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อพิจารณาประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปี พ.ศ.2565 ทต 
515 ประกาศเรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงนครูเทศบาล และเพิ่มค่าจ้งให้กับลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทต 
516 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
517 รายงานสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ทต 
518 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
519 รายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือน ก.ย. 2564 ทต 
520 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 และสถิติการถูกดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสังกัด ทต 
521 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบประมาณประจำเดือน กันยายน 2564 ทต 
522 ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินดือนพนักงานครู ทต 
523 ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่ื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ทต 
524 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) ทต 
525 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) ทต 
526 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) ทต 
527 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ทต 
528 คำสั่ง 282/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งปม.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ทต 
529 คำสั่ง 283/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ทต 
530 คำสั่ง 284/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาล ทต 
531 คำสั่ง 285/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด ทต 
532 คำสั่ง 286/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต 
533 คำสั่ง 287/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ทต 
534 คำสั้่ง 288/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ทต 
535 คำสั่ง 289/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชการตรวจสอบภายใน สป 
536 คำสั่ง 290/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ทต 
537 คำสั่ง 291/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ทต 
538 คำสั่ง 292/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ทต 
539 คำสั่ง 293/2564 เรื่อง แต่งตั้งผุ้รักษาการในตำแหน่งนายช่างโยธา ทต 
540รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
541รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564 ทต 
542 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
543 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทต 
544 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ทต 
545 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 กองคลัง 
546 รายงานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ทต 
547 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 8/2564(15 พ.ย.64) ทต 
548 รายงานการประชุมพนักงาน(สำนักปลัด) ครั้งที่ 3/2564 (17 พ.ย.64) ทต 
549 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กองคลัง 
550 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ทต 
551 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลนางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ทต 
552 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (27 ส.ค.64) ทต 
553 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลนางลือ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) ทต 
554 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลนางลือ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) ทต 
555งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 กองคลัง 
556 รายงานสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลความพึงพอใจผมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.นางลือ ประจำปี 2564 ทต 
557 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ทต 
558 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 1/2565 ทต 
559 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
560 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
561 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต 
562 รายงานการประชุมพนักงาน(สำนักปลัด) ครั้งที่ 1/2565 (28 ม.ค.65) ทต 
563 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 
564 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม 2565 ทต 
565 รายงานการประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2565 ทต 
566 รายงานการรประชุมสภา ทต.นางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (27ธค.64) ทต 
567 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (28 ก.พ.65) ทต 
568 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กองคลัง 
569 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ทต 
570 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 2/2565 ทต 
571 รายงานผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ทต 
572งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 กองคลัง 
573 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ทต 
574 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักปลัด ทต.นางลือ สป 
575 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565 ทต 
576 รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อปท. รอบการดำเนินการ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ประจำปี 2565 ทต 
577 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 และสถิติการถูกดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสังกัด ทต 
578 รายงานสถิติการให้บริการ (กองช่าง) ประจำปี 2564 ทต 
579 รายงานสถิติการให้บริการ (สำนักปลัด) ประจำปี 2564 ทต 
580 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ของเทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทต 
581 คำสั่ง 137/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทต.นางลือ ทต 
582 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดดวันที่ 30 ก.ย.2564 ของ ทต.นางลือ ทต 
583 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลนางลือใสสะอาด ทต 
584 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
585 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน 2565 ทต 
586 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางลือ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเมล็ดพันธุ์ข้าว ทต.นางลือ ทต 
587รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางลือ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเมล็ดพันธุ์ข้าว ทต.นางลือ ทต 
588 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 กองคลัง 
589 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม2565 กองคลัง 
590 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ทต 
591 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ทต 
592 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางลือ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องปลัดเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
593 รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลนางลือ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเมล็ดพันธุ์ข้าว ทต.นางลือ ทต 
594 รายงานการประชุมพนักงาน(สำนักปลัด) ครั้งที่ 2/2565 (12 ก.ค.65) ทต 
595 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต 
596 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ทต 
597 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ทต 
598 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 5/2565 วันจันทร์ที่ 5 ก.ย. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปลัดเทศบาลตำบลนางลือ ทต 
599 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ทต 
600 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ทต 
601 เทศบาลตำบลนางลือได้รับการคัดเลือกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ในด้านสาธารณสุข (โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลนางลือ) ทต 
602 เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง 
603 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน กันยายน 2565 ทต 
604 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 6/2565 (10ตค65) ทต 
605 รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2565 ทต 
606 รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นรายงานแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ทต 
607 รับเกียรติบัตร อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ทต 
608 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 กองคลัง 
609 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2565 ทต 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ระบบรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ของ เทศบาลตำบลนางลือ ทต 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทต 
2เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 กองคลัง 
3เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองคลัง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ที่สาธารณประโยชน์ (ดอนตะโกลาวนอน) ทต 
2 ที่สาธารณประโยชน์ (ดอนตานนสาธารณประโยชน์) ทต 
3 ที่สาธารณประโยชน์ (ดอนมะกอกสาธารณประโยชน์) ทต 
4 ที่สาธารณประโยชน์ (ตอนขื่อกลางสาธารณประโยชน์) ทต 
5 ที่สาธารณประโยชน์ (ตอนมะขวาดสาธารณประโยชน์) ทต 
6 ที่สาธารณประโยชน์ (เพื่อใช้เป็นประโยชน์เป็นลานตากข้าวประจำหมู่บ้าน) ทต 
7 ที่สาธารณประโยชน์ (หนองขุ่งนากสาธารณประโยชน์) ทต 
8 ที่สาธารณประโยชน์ (หนองบัวสาธารณประโยชน์) ทต 
9 ที่สาธารณประโยชน์ (หนองหวายสาธารณประโยชน์) ทต 
10 ที่สาธารณประโยชน์ กระทรวงมหาดไทย (ใช้เพื่อประโยชน์เป็นศูนย์สาธิต) ทต 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่ง เรื่อง เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและบรรเทาสาธารณภัยเบี้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทต 
2 คำสั่ง เรื่อง เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทต 
3 คำสั่ง เรื่อง ส่งพนักงานจ้างทั่วไปอบรมโครงการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินและป้องกันการบาดเจ็บ จ.ชัยนาท ปี 2563 ทต 
4 คำสั่ง เรื่อง ส่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินและป้องกันการบาดเจ็บ จ.ชัยนาท ปี 2563 ทต 
5 คำสั่ง เรื่อง ให้คณะผู้บริหารเทศบาลเข้าร่วมโครงการ โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ ทต 
6 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยใน อปท. ทต 
7 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563" ทต 
8 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทต 
9 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ทต 
10 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักบริหาร เพื่อการประเมินประสิทธิภาพและผลสำเร็จของ อปท." ทต 
11 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต 
12 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในชุมชน ประจำปี 2563 ทต 
13 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ด้วยการประเมินผลและการพัฒนา (Developmental Evaluation : DE) ทต 
14 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ทต 
15 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 (การประชุมการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน) ทต 
16 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมA4 : กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต กิจกรรมครั้งที่ 2 ทต 
17 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น "หัวใจของงานบริหารงานบุคคล" ทต 
18 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปร ทต 
19 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (L TAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต 
20 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ อปท. ทต 
21 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลร่วมออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามแนวทาง Developmental Evaluation : DE 
22 ให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการยกร่างและปรับปรุงข้อกำหนดท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สป 
23 ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ ครั้งที่ 1 สป 
24 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการปรับฐานคิดเปลี่ยนทัศนคติข้าราชการไทย ชัยนาทโปร่งใสร่วมใจต้านทุจริต สป 
25 ให้พนักงานเทศบาลเข้าประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการจัดบริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย เขต 3 นครสวรรค์ สป 
26 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชากร เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ในอนาคต" สป 
27 ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์ประเมิน/การจัดทำเอกสารประกอบการประเมิน Long Term Care สป 
28 ให้พนักงานเทศบาลร่วมอบรมโครงการอบรมผู้ช่วยปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 สป 
29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 6 ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สป 
30ให้พนักงานเทศบาลร่วมการอบรสัมมนาชีแจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) ประจำปี 2560 ตามดครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) สป 
31 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคำณวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในภูมิภาค กองช่าง 
32 ให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย สป 
33 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง สป 
34 ให้พนักงานเทศบาลร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐ เชิงปฏิบัติการ การแก้ต่าง ว่าต่าง ร่างฟ้อง ร่างคำให้การและการเตรียมพยานหลักฐาน กรณีหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคู่ความร่วมในคดี" สป 
35 ให้พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน กองช่าง 
36 ให้พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2560 สป 
37 ให้พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2560 สป 
38 ให้สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ทต 
39 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "18 ปี การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้าวสู่การปฏิรูป ภายใต้รัฐธรรมนูญฮบับใหม่" สป 
40 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 สป 
41 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ กิจกรรมการอบรมวิทยากรจังหวัด สป 
42 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท กองคลัง 
43 ให้พนักงานเทศบาลสามัญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 สป 
44 ให้ครูผู้ดูแลเด็กร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงและผู้เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 3 สป 
45 ให้พนักงานครูเทศบาลร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดชัยนาท สป 
46 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 สป 
47 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมสันนิบาติเทศบาลภาคกลาง สป 
48 ให้พนักงานเทศบาลเข่้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป 
49 ให้พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และวิธีปฏิบัติในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ อปท." สป 
50 ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 สป 
51 ให้พนักงานเทศบาลร่วม กิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 สป 
52 ให้พนักงานเทศบาลร่วม ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สป 
53 ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อทั่วไป สป 
54 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม สป 
55 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบแผงตรวจติดตาม (Dashboard) สป 
56 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯ ปีงบประมาณ 2562 สป 
57 ให้พนักงานเทศบาลเข้าประชุมส่งเสริมองค์กรภาคีระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการจัดบริการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย เขต 3 นครสวรรค์ สป 
58 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สป 
59 ให้พนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนนำสำรับอาหารสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ(Thai School Lunch)และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน(KidDiary School)ของสถานศึกษาสังกัด อปท. สป 
60 ให้พนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ของ ศมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ศพด. (ภาคกลาง) สป 
61 ให้พนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และแผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงงานอย่างง่าย (Active Learning) ตามหลัก "ศาสตร์พระราชา" สป 
62 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนแม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สป 
63 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สป 
64 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการ หลักสูตร"การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ของ อปท. และระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ" สป 
65 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ" สป 
66 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 "ทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย" สป 
67 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการอบรมดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด สป 
68 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" สป 
69 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 22" สป 
70 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนฯ ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี สป 
71 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท." สป 
72 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น หใ้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 สป 
73 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สป 
74 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรม "การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่" สป 
75 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) และการเตรียมเพื่อรับการตรวจประเมินฯ ประจำปี 2562 สป 
76 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการขับเตลื่อนการดำเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 สป 
77 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สป 
78 ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไป จากผู้ให้บริการและรับบริการ ประจำปี 2562 สป 
79 ให้พนักงานเทศบาลร่วมเป็นวิทยากรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนของทีมพี่เลี้ยง (Coaching) กองทุนท้องถิ่น ฯ จังหวัดชัยนา สป 
80 ให้พนักงานเทศบาลร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนของทีมพี่เลี้ยง (Coaching) กองทุนท้องถิ่น ฯ จัหงวัดชัยนาท สป 
81 ให้พนักงานครูเทศบาลร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารสำหรับ ร.ร. แบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและการพัฒนาเด็กสำหรับ ร.ร. (KidDiary School) ของอปท. ปีงบฯ 2562(เพิ่มเติม) สป 
82 ให้พนักงานเทศบาลร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อราคา (การจัดทำรายงานตามแบบ อปท.-สท.1, อปท.-สท.2 แล