พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2  
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
3ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2557 -2560 4  
2แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2559-2562 4  
3แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2560 4  
4งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 4  
5แบบรายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1) 
6รายงานผลการดำเนินโครงการสำคัญของกรมอุตุนิยมวิทยาในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
7 แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
8 แผนปฎิบัติราชการประจำปี 
9แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
10 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี พ.ศ.2562 นิยมวิทยา 
11 WMO STRATEGIC PLAN 2016-2019 กจ. 
12 ทิศทางการพัฒนาขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ปี ค.ศ. 2015-2018 กจ. 
13 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2561-2564 
14 แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี กจ. 
15แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี กจ. 
16 แผนปฏิบัติการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563-2567 กจ. 
17 แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กจ. 
18 แผนปฏิบัติการสร้างความผาสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กจ. 
19 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา (2559-2562) กจ. 
20 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กจ. 
21 แผนปฏิบัติราชการ4ปีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2561-2564) กจ. 
22 แผนสร้างความผาสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561 - 2564 กจ. 
23 ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ2560 - 2579) กจ. 
24 รายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี รอบ 12 เดือน กจ. 
25 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี รอบ 9 เดือน กจ. 
26 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กจ. 
27 WMO STRATEGIC PLAN 2016-2019 กจ. 
28 ทิศทางการพัฒนาขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ปี ค.ศ. 2015-2018 กจ. 
29 แผนปฏิบัติการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563-2567 กจ. 
30 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา (2559-2562) กจ. 
31 แผนปฏิบัติราชการ4ปีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2561-2564) กจ. 
32 รายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี รอบ 12 เดือน กจ. 
33 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี รอบ 9 เดือน กจ. 
34 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กจ. 
35 สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กจ. 
36 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม ปี62 กจ. 
37 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม ปี62 กจ. 
38 แผนสร้างความก้าวหน้าในสายงาน กจ. 
39 แผนสร้างความก้าวหน้าในสายงาน กจ. 
40 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กจ. 
41 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กจ. 
42แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน กจ. 
43แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน กจ. 
44 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กจ. 
45งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กจ. 
46 แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
47แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา และกรอบอัตรากำลังข้าราชการตามสายงาน และระดับตำแหน่ง (ข้อมูล ณ 3 ก.ค. 61) 
48แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
49 แผนสร้างความผาสุขและความผูกพันของบุคลากร กรมอุตินิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 
50 แผนปฎิบัติการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2563-2567 นย. 
51แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือ การปฏิบัติตามข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2553 5  
2คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็นของกรมอุตุนิยมวิทยา 5  
3 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่รัฐ 5  
4 คำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 549/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา 
5คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณอิเล็กรอนิกส์ ฝ่ายสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอุตุนิยมวิทยา 
6 คำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 210 / 2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยาและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
7 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
8 แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณฯ พ.ศ.2563 กจ. 
9 พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กจ. 
10 พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. 2562 หลังปรับลด กจ. 
11 เอกสารการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ ICDL (Computer Essential) กจ. 
12 เอกสารการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ ICDL (Excel) กจ. 
13 เอกสารการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ ICDL (Online Essential) กจ. 
14 เอกสารการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ ICDL (Powerpoint) กจ. 
15 เอกสารการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ ICDL (Word Processing) กจ. 
16 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา ระดับชำนาญการ กจ. 
17 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ กจ. 
18 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ กจ. 
19 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนักวิชาการเผยแพร่ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ กจ. 
20 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนักวิชาการพัสดุระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ กจ. 
21 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนิติการระดับชำนาญการ กจ. 
22 หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพฝึกอบรม กจ. 
23 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการย้ายข้าราชการประเภททั่วไป กจ. 
24 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร กจ. 
25 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา กจ. 
26 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งระดับชำนาญงานลงมา กจ. 
27 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พรก. ประจำปี 2562 กจ. 
28 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขรก. ลจป. ประจำปี 2562 กจ. 
29 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กจ. 
30 หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กจ. 
31 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น กจ. 
32 คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กจ. 
33 การขอออกหมายเลขหนังสือราชการ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สอต.สมุทรสงคราม และ สอต.อุทัยธานี (ทก 0404.002-1681) กจ. 
34 การขอออกหมายเลขหนังสือราชการ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สอต.สมุทรสงคราม และ สอต.อุทัยธานี (ทก 0404.002-1681) กจ. 
35 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ กจ. 
36 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ กจ. 
37 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 กจ. 
38 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 กจ. 
39 เลขรหัสประจำหน่วยงานตามโครงสร้างฯ ปรับปรุงใหม่ 13 ม.ค.2557 (แนบกับ ทก 0401.003-315) กจ. 
40 เลขรหัสประจำหน่วยงานตามโครงสร้างฯ ปรับปรุงใหม่ 13 ม.ค.2557 (แนบกับ ทก 0401.003-315) กจ. 
41 บรรยายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กจ. 
42 ผลการประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งที่ ๓ ( สุวรรณภูมิ ) ๑ ระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กจ. 
43 ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ กจ. 
44 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 กจ. 
45 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม กจ. 
46 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๕๒ กจ. 
47 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ กจ. 
48 วิธีการจัดหาพัสดุตามโครงการไทยเข้มแข็ง กจ. 
49 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กจ. 
50การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กจ. 
51 อต.2325 ดศ 0301.005/5658 ลว. 8 ก.ค. 62 เรื่อง คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการ กจ. 
52 ดศ 0301.005/5658 ลว. 8 ก.ค. 62 เรื่อง คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการ กจ. 
53 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฎิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กจ. 
54 บัญชีนวัตกรรมไทย กจ. 
55 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
56 การพิมพ์ซิลกรีน 
57 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการพิมพ์ 
58 คู่มือประเมินค่างานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำเเหน่ง (ฉบับปรับปรุง) 
59 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบปี 2549 (1) 
60 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบปี 2549 (2) 
61 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการขายทอดตลาด 
62 หลักเกณฑ์และเเนวทางการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำเเหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน อุตุนิยมวิทยา (พ.อ.ต.) ในกรมอุตุนิยมวิทยา 
63 เลขรหัสประจำหน่วยงานตามโครงสร้าง ปรับปรุงใหม่ 13 ม.ค. 2557 (แนบกับ ทก 0401.003-315) 
64คู่มือการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา 
65คู่มือการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา 
66 หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มตำแหน่ง บค. 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การเพิ่มความคล่องตัวการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
2 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับระเบียบปี 2549 
3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ร่าง TOR และราคากลาง การจัดหาโยวิธี E-Bidding 8  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2559 9  
2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2559 9  
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 9  
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 9  
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 9  
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 9  
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2560 9  
8สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2560 9  
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 
10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 
11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2560 
13สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2562 
14 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2562 พด. 
15สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2563 
16สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 
17สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 
18สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2562 
19สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 
20 สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 พด. 
21สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2563 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำปี พ.ศ.2559 3  
2รายงานการประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2559 3  
3คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็นของกรมอุตุนิยมวิทยา 
4ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง หลังเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและการเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำในกรมอุตุนิยมวิทยา 5