พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ดัชนีรวม 
2โครงสร้างองค์กร กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2562 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1หน้าที่ อำนาจ ของกรมธุรกิจพลังงาน 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4สถานทีติดต่อ ม.7 (3) 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 
2พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
3พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
4พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
5กฎกระทรวง สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
6กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
7กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
8กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
9กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
10กฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 
11ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณ ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
12ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
13ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
14กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๖ 
15กฎกระทรวง คลังน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖  
16กฎกระทรวง ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๖  
17กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖  
18กฎกระทรวง การขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมันพ.ศ. ๒๕๕๘ 
19ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑  
20ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
21ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๒ (น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๒๐) 
22กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
23กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
24ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
25ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเตา พ.ศ. ๒๕๖๒  
26ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ.ศ. ๒๕๖๒  
27ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒  
28ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ามันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ 2)  
29ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ามันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๒  
30ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๒  
31ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๒  
32ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562  
33ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดระบบการค้า และการป้องกันการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๖๒  
34ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ำมันเชื้อเพลิง และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความ 
35ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
36ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2563 
37ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณ ปริมาณสำรองน้ำเชื้อเพลิง พ.ศ. 2564 
38ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณ ปริมาณสำรองน้ำเชื้อเพลิง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  
39ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
40ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณ ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
41ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณ ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๓  
42ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
43ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 
44ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 
45ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ำมันเชื้อเพลิง และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่ กรมธุรกิจพลังงานกำหนด ฯ พ.ศ. 2564 
46ระกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นแบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบ การยื่นแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ และการยื่น แบบรายงานข้อมูลการจัดหา การจำหน่าย ฯ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒๕๖๔ 
47กฎกระทรวง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔  
48ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
49ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว สำหรับสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
50ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว สำหรับสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
51กฎกระทรวง การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔ 
52กฎกระทรวง การซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
53กฎกระทรวง การรับฟังความเห็นของประชาชน สำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
54กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
55กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
56กฎกระทรวง คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔ 
57กฎกระทรวง คลังน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
58กฎกระทรวง ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
59กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔ 
60กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
61กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
62กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
63กฎกระทรวง สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
64กฎกระทรวง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
65กฎกระทรวง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒  
66ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินโดยวิธีการอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
67ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดความกว้างของทางหลวง ถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคล สำหรับสถานีบริการน้ำมันประเภท ก และประเภท ข พ.ศ. ๒๕๕๗ 
68ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อน้ำมัน และอุปกรณ์ของคลังน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
69ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ระบบดับเพลิง และการตั้งกระป๋องน้ำมัน ถังน้ำมันและถังเก็บน้ำมันขนาดเล็ก ไว้ในอาคารเก็บน้ำมันโดยเฉพาะที่มีระบบดับเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
70ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งตัวนำล่อฟ้า จำนวนและระยะห่างของตัวนำลงดิน ที่ถังเก็บน้ำมันพ.ศ. ๒๕๕๙ 
71ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต พ.ศ. ๒๕๕๙ 
72ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงในคลังน้ำมันพ.ศ. ๒๕๕๗