พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) ทต 
2ดัชนีรวม 
3 โครงสร้างส่วนราชการ ทต.นางลือ ทต 
4 ประกาศ เรื่อง แบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลนางลือ พ.ศ.2564 ทต 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) ทต 
2 อำนาจหน้าที่ ทต 
3อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล ทต 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 สถานทีติดต่อ ม.7 (3) ทต 
5 สถานที่ติดต่อ ทต 
6แผนที่ดาวเทียม google earth ทต 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน 2560 ทต 
2 กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทต 
3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทต 
4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทต 
5 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทต 
6 คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทต 
7 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทต 
8 ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ทต 
9 มติ ครม. เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทต 
10 ระเบียบ บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าด้วย อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณาและองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ทต 
11 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ทต 
12 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พร้อมด้วย - กฎกระทรวง - ประกาศ - ระเบียบ - มติคณะรัฐมนตรี ทต 
13สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต 
14ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (บทความเผยแพร่ความรู้) ทต 
15 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารทีต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลฯ ทต 
16 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 2/2561 ทต 
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2562 ทต 
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 ทต 
19การดำเนินกาารตามมาตรการอนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ทต 
20 ประกาศขยายระยะเวลาตามปฎิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563 ทต 
21 พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ทต 
22 เรื่อง การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ทต 
23 กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ทต 
24 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ทต 
25 พระราชกฤษฏีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ทต 
26ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ทต 
27 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ทต 
28 พ.ร.ก.การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.64 ทต 
29 การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 ทต 
30 การจัดการปัญหาสถาณะและสิทธิของบุคคลตามมติ ค.ร.ม ทต 
31 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยฃน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 ทต 
32ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ทต 
33 คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ทต 
34 ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ.2482 (ฉบับที่ 315) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้ลงนามในราชกิจจานุเบกษา ทต