ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������ ��������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(19 ราย)
16 (84%) 3 (16%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(5 ราย)
2 (40%) 1 (20%) 2 (40%)
พ.ศ. 2562
(6 ราย)
4 (67%) 2 (33%) 0 (0%)