ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������.��������������������������������������������������������������� ���������.���������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(208 ราย)
187 (90%) 21 (10%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(194 ราย)
183 (94%) 11 (6%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(150 ราย)
143 (95%) 7 (5%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(187 ราย)
177 (95%) 10 (5%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(279 ราย)
279 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(200 ราย)
200 (100%) 0 (0%) 0 (0%)