ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������ ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(12 ราย)
5 (42%) 5 (42%) 2 (17%)
พ.ศ. 2561
(8 ราย)
5 (62%) 3 (38%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(13 ราย)
11 (85%) 2 (15%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(3 ราย)
2 (67%) 0 (0%) 1 (33%)