ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������ ��������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(7 ราย)
4 (57%) 2 (29%) 1 (14%)
พ.ศ. 2562
(3 ราย)
1 (33%) 2 (67%) 0 (0%)