ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������ ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(6 ราย)
3 (50%) 1 (17%) 2 (33%)
พ.ศ. 2562
(5 ราย)
1 (20%) 4 (80%) 0 (0%)