ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������ ��������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(18 ราย)
8 (44%) 9 (50%) 1 (6%)
พ.ศ. 2561
(10 ราย)
0 (0%) 10 (100%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(21 ราย)
6 (29%) 14 (67%) 1 (5%)
พ.ศ. 2563
(5 ราย)
0 (0%) 4 (80%) 1 (20%)
พ.ศ. 2564
(30 ราย)
13 (43%) 17 (57%) 0 (0%)