ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างไรก็ตามทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีสิทธิโดยเร็ว ในส่วนของระบบสาระสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งจะประมวลผลข้อมูลเมนูส่งกรมบัญชีกลางสามารถดูได้ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป? หวังว่า คงจะโอนก่อน วันที่ 15 กันยายน 2563
ประกาศ!!!สำนัก?ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรีหยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563!!!! ??จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้??
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ด้านอาหาร (อบรมการทำโรตีมะตะบะไก่)
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษี ในวันราชการ ช่วงก่อน-หลังเวลาราชการ
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2563
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
วิชาวิทยาศาสตร์ การใช้โปรแกรมสร้างสื่อโฆษณาด้วยมือถือ (รับสมัครจำนวนจำกัด) ไม่เสียค่าใช้จ่าย หลักสูตร 7 ชั่วโมง อบรมในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลาเรียน 09.00 – 17.00 น. อบรม ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 **สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน และเจ้าของกิจการ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลสวนใหญ่, ตำบลบางเขน, ตำบลตลาดขวัญ, ตำบลบางกระสอ และตำบลท่าทราย สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 กองสวัสดิการสังคม (วันจันทร์– ศุกร์ ในเวลาราชการ) สนใจติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2589 0500 ต่อ 2134 **เอกสารในการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
... อ่านทั้งหมด