ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครก กรวด หิน ดิน เลน ทราย เศษวัตถุก่อสร้าง หรือสิ่งอื่นใด ลงในแม่น้ำ คลอง คันคลอง บึง คู ท่อ หรือทางระบายน้ำ
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ตามโครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
ขอเชิญร่วมกิจกรรม แช๊ะแอนด์แชร์ กับโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม เสริมมงคลชีวิต
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
ขอความอนุเคราะห์ให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในโครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
... อ่านทั้งหมด