ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA พังลา ร่วมประกาศเจตจำนง การป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นำโดย นายวิจิตร บุญสนิท ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา นำทีมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา การประกาศเจตจำนงครั้งนี้ เป็นการประกาศเจตจำนงผ่านระบบ VDO Conference พร้อมกันทั่วประเทศ ร่วมกับผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสมพงศ์ ปรีมเปรม เพื่อแสดงความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่ และการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา รับการตรวจประเมินภายในข้ามการไฟฟ้า การขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามายอ นำโดย นายพรชัย ตราชู ผจก.กฟส.มายอ นายซารีฟ เจะเด็ง ผจก.กฟย.ปานาเระ นายชม ไกรแก้ว หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน กฟส.มายอ และพนักงาน กฟส.มายอ ได้ร่วมปรึกษาหารือ , ข้อเสนอแนะ และแนวทางต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการขอรับรองตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2563 อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา เข้าตรวจประเมินความพร้อมการขอรับรองตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปากพะยูน
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา นำโดย นายวิรัตน์ สังข์ชูด และพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา เข้าตรวจประเมินภายในข้ามการไฟฟ้า การขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปากพะยูน โดยร่วมปรึกษาหารือ ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการขอรับรองตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2563
PEA พังลา จัดกิจกรรม Big Cleanning ป้องกันวิกฤติ COVID-19
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา จัดกิจกรรม Big Cleanning ป้องกันวิกฤต Covid-19 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย นายวิรัตน์ สังข์ชูด ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา ร่วมคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี ปราศจากเชื้อไวรัส สอดคล้องต่อมาตรการป้องกัน และสร้างความเชื่อมันต่อผู้รับบริการ เพื่อรองรับสถานะการณ์ไวรัสโคโรนา Covid 19
กฟอ.สะเดา และการไฟฟ้าในสังกัด ร่วมประกาศเจตจำนง "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" และลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสะเดา
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด