ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อขอรับ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt/e-Tax Invoice)
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
PEA เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้ ผ่านระบบ E-Service การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้ ผ่าน e-Service ช่องทางการลงทะเบียนขอรับบริการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ - สแกน QR Code - ลงทะเบียนผ่าน PEA Smart Plus - https://eservice.pea.co.th/etax/authen ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า COVID-19
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ดังนี้ ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 - ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี - ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ - ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี - ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน 1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น 2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน 2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนเมษายน 2564 2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564 2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วย ร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564 หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน ได้มอบถุงยังชีพแก่ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน ได้มอบถุงยังชีพแก่ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างหนัก มีน้ำท่วมขังในวงกว้าง และไม่สามารถออกมาจากพื้นที่ได้ในพื้นที่ อำเภอปากพะยูนที่ ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 อ่านต่อ ...
การศึกษาดูงานข่าวสาร กฟภ.จ.พัทลุง
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน เดินทางไปศึกษาดูงาน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟภ.จ.พัทลุง อ่านต่อ ...
เข้าร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด(ไวรัสโคโรนา2019)
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน ได้ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้ผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับอำเภอปากพะยูนที่อาคารเอนกประสงค์บ้านพระเกิด ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ หมู่ที่ 4 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด