ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครนนทบุรี จากเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี (30/09/2565)
นครนนท์ ยังไม่วางใจ ประชุมติดตามเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง (30/09/2565)
เปิดรับขยะกำพร้า (30/09/2565)
มอบเงินสนับสนุนงบประมาณสมทบให้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี (30/09/2565)
ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ”แยกขวดช่วยหมอ” จังหวัดนนทบุรี เปลี่ยนขวด PET เป็นชุด PPE (30/09/2565)
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ (30/09/2565)
ออกให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (30/09/2565)
เข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม (22/09/2565)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า (22/09/2565)
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับนายประเสริฐ บุญมั่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชำนาญงาน เรือนจำกลางบางขวาง เนื่องจากเกิดเหตุอัคคีภัย (22/09/2565)