ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 (08/07/2564)
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางจุฑารัตน์ เขียวเทพ หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาและพนักงาน ร่วมกันมอบน้ำดื่ม จำนวน 94 แพค เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ (06/07/2564)
PEA มอบน้ำดื่ม สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม (28/06/2564)
PEA สงขลา จัดโครงการ "PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ระลอก 3" (09/06/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิงหนครร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายประสาร เอียดคง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิงหนคร และคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา (14/01/2564)
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายประสาร เอียดคง ผจก.กฟส.สิงหนคร , นายนวพรรษ ลาภวงค์ หผ.กป.กฟส.สิงหนคร และ นางชุลีรัตน์ โยธคล หผ.บง.กฟส.สิงหนคร พร้อมบุคลากร กฟส.สิงหนคร เข (15/10/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (12/08/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล (28/07/2563)
PEA S3 ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (21/07/2563)
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งผู้ช่วยช่าง และ ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สัญญาจ้าง 2 ปี (28/08/2562)