สัญญาอื่นๆ
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 |
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.006/2561 (04/04/2561)
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม่ใกล้ระบบจำหน่าย นายสะดี ตนยะแหละ ที่ จ.นมม.(กป.)010/2561 (03/04/2561)
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม่ใกล้ระบบจำหน่าย นายอะหมัด ริดโต เลขที่ จ.นมม.(กป.)011/2561 (03/04/2561)
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (02/04/2561)
สัญญาจ้างทำความสะอาดสำนักงาน ที่ จ.นมม.1/2561 (21/02/2561)
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.001/2561 (21/02/2561)
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.002/2561 (21/02/2561)
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.003/2561 (21/02/2561)
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.004/2561 (21/02/2561)
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.005/2561 (21/02/2561)