สัญญาอื่นๆ
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 |
สัญญาจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS (13/11/2562)
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (02/05/2562)
สัญญาจ้างทำความสะอาด ที่ จ.นมม.006/2562 (04/02/2562)
สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.001/2562 (04/02/2562)
สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.002/2562 (04/02/2562)
สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.003/2562 (04/02/2562)
สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.004/2562 (04/02/2562)
สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.005/2562 (04/02/2562)
สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.นมม.007/2562 (04/02/2562)
สัญญาจ้างสำรวจสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้า (23/04/2561)