ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายไฟฟ้า บ.วังพญา-บ.ท่าธง ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 3 (เฉพาะงานด้านแรงต่ำและหม้อแปลง) ด้วยวิธีประกวดราคา (06/03/2563)
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน (27/11/2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 (25/11/2562)
ประกาศจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน (27/03/2561)
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 (27/03/2561)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน (27/03/2561)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน (27/03/2561)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน (27/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลบริการงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/12/2020)