ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา ปี 2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 (07/01/2564)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (23/11/2563)
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561- 22 พฤศจิกายน 2563 จะไม่มีข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในหัวข้อนี้ (22/11/2563)