- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคางานย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงถนนสวนดอกไม้ ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วงเงิน 686,495.83 บาท เลขที่สัญญา จ.พังลา 016/2564 เลขที่ EGP 64087367407 (24/08/2564)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - สิงหาคม 2564 ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา (28/06/2564)