ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา-สอบราคา (21/01/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (06/01/2564)
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 (16/11/2563)
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่งหนังสือแจ้งเดือนค่าไฟฟ้า่ ประจำปี 2564 พื้นที่ กฟส.สิงหนคร (13/11/2563)
ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง (19/12/2562)