กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับคัดเลือก มกราคม ธันวาคม 2565 (11/01/2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา มกราคม-ธันวาคม 2565 (11/01/2565)
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง มกราคม-ธันวาคม 2565 (11/01/2565)
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง มกราคม-ธันวาคม 2565 (11/01/2565)
ประกาศราคากลาง มกราคม-ธันวาคม 2565 (11/01/2565)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม - ธันวาคม 2565 (11/01/2565)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา มกราคม-ธันวาคม 2565 (11/01/2565)
ประกาศประกวดราคา มกราคม-ธันวาคม 2564 (20/12/2564)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับคัดเลือก มกราคม ธันวาคม 2564 (20/12/2564)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา มกราคม-ธันวาคม 2564 (20/12/2564)