คำสั่ง/ประกาศ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (24/03/2565)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 (24/03/2565)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอนและวิธีระบายน้ำทิ้ง ฯ พ.ศ. 2561 (24/03/2565)
ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ (21/12/2564)
ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (21/12/2564)
ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลนครนนทบุรี (21/12/2564)
เทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง นโยบายเว็บไซต์เทศบาลนครนนทบุรี (21/12/2563)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (21/05/2563)
คำสั่งเทศบาลนครนนทบุรี แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี (21/01/2563)
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (21/12/2562)