มติ ครม.
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด (20/01/2565)
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 (20/12/2564)