พ.ร.บ.
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 (30/03/2565)
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (30/03/2565)
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 (30/03/2565)
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 (30/03/2565)
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 (30/03/2565)
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 (30/03/2565)
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 (30/03/2565)
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498 (30/03/2565)
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499 (30/03/2565)
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505 (30/03/2565)