ระเบียบ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (13/03/2562)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560 (08/12/2561)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 (12/10/2561)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 (12/10/2561)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 (12/10/2561)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 (12/10/2561)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (12/10/2561)
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและ หรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (12/10/2561)
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และติดตั้งบนพื้นดินสำหรับผู้ที่ยืนขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (12/10/2561)
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2558 (12/10/2561)