สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 |
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (04/02/2562)
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (04/01/2562)
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (04/12/2561)
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (05/11/2561)
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (04/10/2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (10/09/2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561