สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (05/12/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (04/11/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (04/10/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (05/09/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (05/08/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (05/07/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (05/06/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (03/05/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (03/04/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (04/03/2562)