สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (30/09/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (31/08/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (31/07/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (30/06/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (31/05/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (30/04/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (31/03/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (29/02/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (31/01/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (02/01/2563)