สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (31/07/2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (30/06/2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (31/05/2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (30/04/2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (31/03/2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (28/02/2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (31/01/2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (31/12/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (30/11/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (31/10/2563)