มติคณะกรรมการ PEA
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 4.1 เรื่องข้อเสนอของ สร.กฟภ.เรื่องการลาหยุดพักผ่อนประจำปี (17/04/2563)
มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62 และครั้งที 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.63 (28/02/2563)
มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย, กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (24/02/2563)
มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่องชี้แจงการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้ไฟฟ้าตามคำสั่ง กฟภ.ที่ อ.5/2562 (04/02/2563)
มติคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เลือกใช้ตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) (04/02/2563)
มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.1.1 เมื่อวันที่ 20 กพ.2561 (02/05/2562)
มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.1.8 เมื่อวันที่ 20 กพ.2561 (02/05/2562)
มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.3 เมื่อวันที่ 20 กพ.2561 (02/05/2562)
มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.4 เมื่อวันที่ 20 กพ.2561 (02/05/2562)
มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.5 เมื่อวันที่ 20 กพ.2561 (02/05/2562)