- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 (16/07/2564)
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(นายศุภชัย เอกอุ่น) (16/07/2564)
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตราการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในระลอกเดือนเมษายน 2654 (16/07/2564)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือน พฤษภาคม 2563 (30/04/2563)
มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 4.1 เรื่องข้อเสนอของ สร.กฟภ.เรื่องการลาหยุดพักผ่อนประจำปี (17/04/2563)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (11/04/2563)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขอทบทวนอัตราตามร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (06/04/2563)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (04/04/2563)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรื่องละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ,วันที่ 7 ตุลาคม 2562 และวันที่ 3 ธันวาคม 2562 (02/04/2563)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดวัน Peak สำหรับอัตรา TOU ปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ (13-15 เมษายน 2563) (30/03/2563)