มติคณะรัฐมนตรี
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 |
มติข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาวการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ) (23/04/2560)
มติข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (การปรับโครงสร้างพลังงานให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติ) (23/04/2560)
มติด้านพลังงานของไทย (23/04/2560)
มติร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 72 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (23/04/2560)
มติร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ (23/04/2560)
มติรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 32 ณ เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (23/04/2560)
รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (23/04/2560)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (28/03/2261)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
ประชุมมติคณะรัฐมนตรี