มติคณะรัฐมนตรี
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 |
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 (17/01/2561)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มกราคม 2561 (10/01/2561)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มกราคม 2561 (03/01/2561)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม 2560 (19/12/2560)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 (07/11/2560)
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (23/04/2560)
มติการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม (23/04/2560)
มติขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับงานที่ทำเป็นโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (23/04/2560)
มติขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วน (23/04/2560)
มติข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชน การปรับปรุงแผนงาน/โครงการ) (23/04/2560)