มติคณะรัฐมนตรี
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็น่คอม อินเตอร์เนชั่นเนลจำกัด เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล (02/05/2562)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (02/05/2562)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่....) พ.ศ..... (02/05/2562)
โครงการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้น้ำ 115 เควี. เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (01/02/2562)
โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ( Advanced Metering Infrastructure : AMI ) สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ (21/01/2562)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 (09/01/2562)
แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (09/11/2561)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 (24/10/2561)
แต่งตั้งผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) (22/10/2561)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 (17/10/2561)