- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็น่คอม อินเตอร์เนชั่นเนลจำกัด เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล (02/05/2562)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (02/05/2562)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่....) พ.ศ..... (02/05/2562)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (27/02/2562)
โครงการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้น้ำ 115 เควี. เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (01/02/2562)
โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ( Advanced Metering Infrastructure : AMI ) สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ (21/01/2562)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 (09/01/2562)
แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (09/11/2561)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 (24/10/2561)
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (24/10/2561)