01 คำสั่ง
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (24/03/2565)
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (24/03/2565)
แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ (24/03/2565)
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนนทบุรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2564 (23/03/2565)
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity andTransparency Assessment : ITA) ของเทศบาลนครนนทบุรี 2564 (23/03/2565)
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (23/03/2565)
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (23/03/2565)
แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจำปี 2564 (Local Performance Assessment: LPA) ของเทศบาลนครนนทบุรี (23/03/2565)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2564 (14/10/2564)