01 คำสั่ง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค (04/10/2565)
ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (04/10/2565)
ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 (04/10/2565)
คำสั่งเทศบาลนครนนทบุรี แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี (30/03/2565)
คำสั่งเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (30/03/2565)
คำสั่งแต่งตั้งคณกรรมการ คณะทำงานมาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25/03/2565)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินและคณะทำงานกิจกรรม 5ส. (25/03/2565)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green+Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (25/03/2565)
คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเดินทางไปปฏิบัติงาน (25/03/2565)
คำสั่่งเปลี่ยนแปลงคณะทำงานเพื่อประสานงานในการออกแบบและประมาณการงบประมาณบูรณะปรับปรุงอาคาร (25/03/2565)