01 คำสั่ง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
คำสั่ง/ประกาศ แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา (04/10/2565)
คำสั่งเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 57-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (04/10/2565)
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (04/10/2565)
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (04/10/2565)
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง (04/10/2565)
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (04/10/2565)
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (04/10/2565)
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (04/10/2565)
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล (04/10/2565)
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักการศึกษา (04/10/2565)