1.คำสั่งเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ปน.019/1/2563 ลว.1 ต.ค.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโคกโพธิ์ (10/10/2564)
คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ คพ.018/2564 ลว.1 ต.ค.2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (10/10/2564)
คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ คพ.007/2564 ลว.4 ม.ค.2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (07/01/2564)
คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ ที่ คพ.008/2564 ลว.4 ม.ค.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟส.โคกโพธิ์ (07/01/2564)
คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ ที่ ปน.025/2563 ลว.13 เมษายน.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายเศษวัดสดุ กฟส.โคกโพธิ์ (21/04/2563)
คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ปน.002/1/2563 ลว.2 ม.ค.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟส.โคกโพธิ์ (15/01/2563)
คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ ที่ คพ.009/2563 ลว.2 ม.ค.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการกำหนดราคากลางจ้างเหมางานก่อสร้างของ กฟส.โคกโพธิ์ ปี 2563 (15/01/2563)
คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ ที่ คพ.012/2562 ลว.2 ม.ค.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟส.โคกโพธิ์ (10/01/2563)
คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ปน.001/2562 ลว.2 ม.ค.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟส.โคกโพธิ์ (10/02/2562)
คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ คพ.020/2562 ลว.2 ม.ค.2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (10/02/2562)