- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
คู่มือปฏิบัติงานขยายเขตฯแรงต่ำไม่เกิน 140 เมตร (21/01/2565)
คู่มือกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า (13/01/2565)
คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ปน.019/1/2563 ลว.1 ต.ค.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโคกโพธิ์ (10/10/2564)
คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ คพ.018/2564 ลว.1 ต.ค.2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (10/10/2564)
คู่มือขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (16/07/2564)
คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ คพ.007/2564 ลว.4 ม.ค.2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (07/01/2564)
คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ ที่ คพ.008/2564 ลว.4 ม.ค.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟส.โคกโพธิ์ (07/01/2564)
(1) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) (30/04/2563)
(10) คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชนกรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) (30/04/2563)
(11) คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่กรณีถูกงดจ่ายไฟ (N) (30/04/2563)