ผลงาน/โครงการ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
การฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 (25/03/2565)
การฝึกอบรม หลักสูตร "กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย. 2564 (25/03/2565)
การฝึกอบรม หลักสูตร "บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษาดูงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวะนที่ 7-9 มกราคม 2565 (25/03/2565)
การฝึกอบรม หลักสูตร "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และการเขียนหนังสือราชการ" ระหว่างวะนที่ 13-14 มกราคม 2565 (25/03/2565)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันวันต่อต้านคอร์รัปชัน (วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25/03/2565)
โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24/03/2565)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24/03/2565)
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24/03/2565)
โครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24/03/2565)
โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24/03/2565)