นโยบาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
นโยบายบริหารความเสี่ยงปี2564 (05/01/2564)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (17/04/2562)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) (17/04/2562)
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (4 มกราคม 2562) (17/04/2562)
นโยบายการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (16/11/2560)
นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 (16/11/2560)
นโยบายพลังงานของอาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (16/11/2560)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (16/11/2560)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (20-01-2559) (16/04/2560)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (22-01-2557) (16/04/2560)