แผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) (02/05/2562)
แผนแม่บท ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560 - 2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) (02/05/2562)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) (02/05/2562)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) (02/05/2562)