- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
นโยบายบริหารความเสี่ยงปี2564 (05/01/2564)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) (02/05/2562)
แผนแม่บท ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560 - 2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) (02/05/2562)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) (02/05/2562)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) (02/05/2562)
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ (02/05/2562)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (17/04/2562)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) (17/04/2562)
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (4 มกราคม 2562) (17/04/2562)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ.2562) (17/04/2562)