01 นโยบาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (31/10/2565)
ประกาศกำหนดนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม (10/02/2565)
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2565 (14/12/2564)
รายงานการปฏิบัติงานนโยบายนายกเทศมนตรี 2564 (13/10/2564)
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2562 (17/11/2563)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2563 (17/11/2563)
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2564 (14/11/2563)
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2563 (18/11/2562)