นโยบาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (05/03/2562)
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (10/01/2562)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (26/01/2561)
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (24/01/2561)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (05/05/2560)
นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 (12/04/2560)
นโยบายการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (09/03/2560)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (09/03/2560)
นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (09/03/2560)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส (06/03/2560)